Thursday, April 19, 2012

KULLIYAH AL QURAN DAN AK HADIS


          UNDANG - UNDANG WAJIB BAGI  UMAT ISLAM

Sesiapa yang tidak menjalankan hukum (undang - undang) yang diturnhkan Allah (dalam Quran), maka mereka itu adalah orng - orang yang fasik (jahat menentang Allahdan tidak boleh dipercayai).
' ... Kami (Allah) telah turunkan kepada kamu (Muhammad s.a.w.) al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan sesuatu yang sebenarnya, iaitu kitab - kitab (yang diturun kepada para Rasul Allah sebelum RasulNya, Muhammad s.a.w.) dan ujian (Quran adalah ukuran benar atau tidaknya ayat - ayat yang diturunhkan dalam kita - kita sebelumnya) terhadap kitab - kitab yang lain itu; maka putuskanlah hukum antara mereka (umat manusia)menurut apa yang Allah telah turunkan dan janganlah kalian mengikiut hawa nafsu (tidak boleh ikut kuasa sendiri , kuasa  raja atau sultan, sidang parlimen dan lain) mereka denan meninggalkan kan kebenaan yanbg tekah datang kepada kamu. Untuk tiap tiap umat di antara kalian (Umat Nabi MUhammd s.a.w. dan umat para rasul Allah sebelumnya), Kami beri aturan dan jakan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kalian dijadikan satu umat (sahaja), tretapi Allah hendak menguji kalian terhadap pemberianNya  kepda kalian, maka berlomba - lombalah berbuat kebjikan. Hanya kepada Allah kalian kembali, lalu diberitahu kepada kalian akan apa yang kalian telah perselisihkan itu.
dan hendaklah kalian hukum (memutuskan perkara antara mereka menurut apa (undang - undang) yang diturnkan Allah, dan jangan kalian mengikut hawa nafsu (tidak boleh ikut kuasa sendiri , kuasa  raja atau sultan, sidang parlimen dan lain) mereka.Dan berhati - hatilah kalian terhadap mereka (yang tiak mengikut semua hukum dalam Quran), supaya mereka tidak memalingkan kalian dari sebahagian apa (hukum - hukum) yanhg diturunkan Allah kepada kalian. Jika mereka berpaling (dari hukum yang  dirunkan Allah, maka, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah hendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian (dari) dosa - dosa mereka. Dan sesungguhnya, kebanyakan manusia adalah orang - orang yang fasik (jahat menentang Allah dan tidak boleh dipercayai). 
- ak Maaidah:47 - 49.


                                  BERDOA

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan: Paling dekat seseorang itu dengan Tuhan (Allah)nya, ialah dalam keadaan dia sujud (pada waktu sembahyang), maka, perbanyakkan doa *(pada waktu sujud). 
- Perawi: Imam Muslim

* Pada waktu 'sembahyang hajat', berdoalah dengan suara hati kepada Allah, seberapa lama yang mahu, pada tiap - tiap kali suju. Insya Allah makbulkan.

No comments: