Tuesday, April 6, 2010

QURAN DAN HADISALLAH MEMBELI


Sesungguhnya, Allah telah member dareipada mereka yang mnukmin, diri mereka dan harta benda mereka dengan mengurniakan mereka syurga untuk mereka, mereka perang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telkah menjadi) janji yang benar daripada Allah di dalam kitabTaurat, Injil dan quran. Dan siapakah yang lebih menepati jannjinya (selain) dsari Allah? Maka, bergembiralah dengan jual beli yang kalian telahlakukan itu, dan itulah kemenangan yanbg besar. – At Taubah: 111.HADIS

WANITA


Nabi Muhammad s.a.w. menesihatkan para lelaki: Anda nikahi seseorang perempuan itu kerana empat perkara, iaitu: Kerana hartanya, kerana (muliaan) kturunannya, kerana kecantikan nya dan kerana agama (Islam), maka pilihlah wsnita (yang kuat mematuhi agama Islam), maka, (jika tidka memilih yang mematuhi agama Islam), maka anda akan binasa (perak peranda). – Perawi: Abu Hurairash, Jemaah perawi Hadis, kecuali Tirmizi (Kitab: Nailul authar, jilid 5, Halaman:2135.

No comments: