Thursday, August 25, 2011

MAKSUD AYAT QURAN


TIDAK BOLEH MOHON AMPUN BAGI ORANG KAFIR

Sesungguhnya, Allah membeli peribadi dan harta orang - orang yang beriman dengan mengurnia (membayar) kan syurga untuk mereka; mereka perperang di jalan Allah, sebab itulah mereka membunuh dan terbunuh, menurut janji yang sebenarnya dalam Taurat. Injil dan Quran. Siapakah yang lebuih dipercayai (dapat) memenuhi janji melebihi Allah? Oleh itu, bersukacitalah dengan perjanjian yang telah kalian laksanakan, dan itulah keberuntungan yang besar.
Mereka yang tobat (kepada Allah), mereka yang menyembah (Allah), mereka yang memuji (Allah), mereka yang berpuasa (kerana Allah), mereka yang ruku’, mereka yang sujud, mereka yang menyuruh (orang) melakukan perbuatan baik, mereka yang melarang (orang) melakukan perbuatanjahat dan orang - orang yang menjaga batasan - batasan (peraturan atau prundangan) Allah, sampaikanlah berita gembira kepada orang - orang yang beriman.
Tidak sepantang (tidak boleh) bagi Nabi (Muhammad s.a.w.) dan orang - orang yang beriman untuk memohon keampunan (dari Allah) bagi orang - orang kafir (Yahudi,m Kristian, Majudsi dan semua penganut agama yang lain dari Islam), biarpun kaum kerabat, (iaitu) telah terang bagi mereka, orang - orang itu (kafir) isi neraka:
- al Bar’ah / at taubat:111, 112, 113.

No comments: