Monday, November 22, 2010

QURANBANBGSA YAHUDI

Sesungguhnya (Allah) telah mengambil perjanjian anak – anak Israel - keturunan Nabi Ishak alaihis salam - , dan Kami (Allah) angkat daripada mereka itu dua belas – 12 – kepala* - . Allah berfirman: Sesungguhnya Aku bersama kalian. Kalau kalian mengerjakan sembahyang, membayar zakat, beriman kepada Rasul – Ku, membantu mereka, dan kalian memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, nescaya akan Aku tutup kesalahan – kesalahan kalian dan kalian akan aku masukkan ke dalam syurga yang mengalair sungai – sungai di dalamnya. Tetapi sesiapa yang kafir antara kalaian setelah itu, sesungguhnya dia telah tersesat jalan yang lurus. – Al Maeedah:12

* Tersebut dalam kita Taurat – bilangan 1 dan ayat 5 –

16:

5 . Mereka yang akan membantu suku

Rubin, Elizer anak Syedeyur.

6 . Mereka dari Simeon dan Selumeil anak

Zurisyadai.

7 . Mereka dari Yahuda, Nahesyon anak

Aminadab.

8 . Mereka dari Isasyar, Nataniel anak Zuhar.

9 . Mereka dari Zebulon, Eliab anak Helon.

10. Mereka dari anak Yusof, aitu dari Eferaim,

Elisama anak Amihud dan daripada Manasye,

Gemaliel anak Pedazur.

11. Mereka dari Bunyamin, Abidan anak Gedioni.

12. Mereka dri Dan, Ahiezer anak Amisyadai.

13. Mereka dari Asyer, Pagiel anak Ochran.

14. Mereka dari Gad, Eliyasaaf anak Dehulu.

15. Mereka dari Naftali, Ahira anak /Enan.

16. Mereka sekialian inilah orang – orang Yang

terpanggil kepada majlis besar dan ketua suku

kaum Yahudi dan para penghulu atas beribu

– ribu orang Yahudi – Israel.

Tetapi, kerana mereka melanggar janj mereka, lantas mereka Kami kutuk – laknat - dan Kami jadikan hati mereka keras, sehingga mereka mahu merobah perkataan dari tempatnya, mereka telah lupakan sebahagian dari apa yang Kami peringatkan kepada mereka. Dan anda - Muhammad s.a.w. – sentiasa dapat mengetahui orang – orang yang berkhianat di antara mereka itu. Sebab itu, maafkanlah mereka dan berilah mereka kelonggaran.* Sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang berbuat kebaikan (kepada orang lain). – Al Maeedah:13.

* Pada Zaman Nabi Muhammad s.a.w. memerinta negara

Islam Madinan dan berlaku perjanjian Sahifah Madinah

atau Piagam Madnah.

No comments: