Wednesday, July 13, 2011

PENGETGAHUAN


PENCEGAHAN RASUAHBAHAGIAN 3

KETERANGAN (KESAKSIAN)

Anggapan mengenai rasuah dalam perkara-perkara tertentu

14. Apabila dalam mana-mana pembicaraan terhadap seseorang atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 3 atau 4 jika dibuktikan bahawa apa-apa suapan telah dibayar atau diberi kepada atau diterima oleh seseorang yang bekerja dalam mana­mana badan awam, suapan itu adalah disifatkan sebagai telah dibayar atau diberi dan diterima oleh secara rasuah sebagai suatu dorongan atau hadiah seperti yang tersebut dahulunya, melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

Pernyataan yang diberi kepada polis boleh diterima

15. (1) Dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan oleh mahkamah mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mengenai sesuatu kesalahan yang ditetapkan apa-apa pemyataan oleh seseorang yang dipertuduh, sarna ada pemyataan itu terjumlah kepada suatu pengakuan salah atau tidak atau secara lisan atau bertulis, yang dibuat pada bila-bila masa, sarna ada sebelum atau selepas orang itu dipertuduh dan sarna ada dalam masa polis menjalankan penyiasatan atau tidak, atau sarna ada atau tidak kesemuanya atau sebahagiannya sebagaijawapan kepada soalan-soalan, oleh orang itu kepada atau dalam pendengaran seseorang pegawai polis, sarna ada di terjemahkan kepadanya atau tidak oleh mana-mana pegawai polis yang lain atau oleh mana-mana orang lain yang berkenaan atau tidak dalam penangkapan itu, hendaklah diterima sebagai keterangan dalam pembicaraannya walaupun berlawanan dengan apa-apa yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis dan, jika orang itu menawarkan dirinya sebagai seorang saksi, apa-apa pemyataan yang tersebut boleh digunakan dalam pemeriksaan balas dan bagi maksud mencabar kebenarannya:

Dengan syarat bahawa pemyataan itu tidak boleh diterima sebagai keterangan atau digunakan seperti yang terse but di atas ­–

(a) jika mahkamah berpendapat bahawa pernyataan itu telah dibuat oleh sebab sesuatu dorongan, ancaman atau janji berhubung dengan pertuduhan terhadap orang itu, yang datangnya daripada seseorang yang berkuasa dan yang cukup pada pendapat mahkamah, untuk memberi orang itu alasan-alasan yang pada pendapatnya munasabah bagi menyangkakan bahawa dengan membuat pernyataan itu ianya akan memperolehi apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa bahaya keduniaan berhubung dengan pembicaraan terhadapnya itu; atau

(b) mengenai sesuatu pernyataan yang dibuat oleh orang itu selepas ianya ditangkap, melainkan jika malikamah berpuas hati bahawa suatu amaran telah diberi" kepadanya dengan perkataan-perkataan yang berikut atau dengan perkat_an-perkataan yang bermaksud seurnparnanya: "Adalah menjadi kewajipan saya memberi amaran kepada kamu bahawa kamu tidak diwajibkan berkata apa-apa atau menjawab apa-apa soalan, tetapi apa-apa jua yang kamu katakan, sarna ada sebagai menjawab sesuatu soalan atau tidak, boleh diberi sebagai keterangan".

(2) Walau apa pun peruntukan yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, seseorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan yang disebutkan dalam seksyen kecil (1) tidaklah terikat supaya menjawab apa-apa soalan berhubung dengan kesalahan itu selepas diberikan mana-mana amaran seperti yang tersebut di atas itu kepadanya.

Keterangan mengenai adat tidak boleh diterima

16. Dalam mana-mana pembicaraan sivil atau jenayah di bawah Akta ini maka keterangan tidaklah boleh diterima untuk menunjukkan bahawa sesuatu suapan seperti yang disebutkan dalam Akta ini adalah ada kebiasaan dalam mana-mana profesion, perdagangan, pertukangan atau pekerjaan.

Keterangan mengenai sumber-sumber wang atau harta

17. (1) Dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan oleh mahkamah mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini at au mengenai sesuatu kesalahan yang ditetapkan nyataan (perkara) bahawa seseorang dituduh ada memiliki, yang mengenainya ia tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, sumber-sumber wang atau harta yang tidak seimbang dengan sumber-sumber wangnya yang diketahui, atau bahawa pada masa kesalahan yang diperkatakan itu, ia telah menerima sesuatu pertambahan pada sumber-sumber wang atau hartanya, yang mengenainya ia tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, boleh diterima dan boleh dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai keterangan menyokong bagi keterangan mana-mana saksi dalam pembicaraan atau siasatan itu bahawa orang dituduh itu telah menerima atau mendapat atau bersetuju menerima atau telah cuba mendapat apa-apa suapan dan sebagai menunjukkan bahawa suapan itu telah diterima atau didapati atau dipersetujui untuk diterima atau dieuba untuk mendapat seeara rasuah sebagai suatu dorongan atau hadiah.

(2) Seseorang dituduh hendaklah, bagi maksud seksyen keeil (1), disifatkan sebagai memiliki sumber-sumber atau harta atau telah mendapat sesuatu pendapatan daripadanya jika sumber-sumber atau harta itu adalah dipegang atau pertambahan itu didapati oleh mana-mana orang yang, memandang kepada perhubungannya dengan orang yang dituduh itu atau kepada apa-apa hal keadaan lain, ada sebab bagi mempereayai ada memegang sumbet;-sumber atau harta itu atau telah mendapat pertambahan sebagai amanah untuk atau bagi pihak, atau sebagai suatu pemberian daripada, orang yang dituduh itu.

Keterangan rakan sejenayah

18. Walau apa pun hukum undang-undang atau undang-undang bertulis yang berlawanan, seseorang saksi dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan seperti yang disebut dalam seksyen 17, tidak boleh dianggap sebagai tidak boleh dipereayai kebenarannya semata-mata oleh sebab sesuatu suapan dibayar atau diserah olehnya atau bagi pihaknya kepada seseorang ejen atau anggota badan awam.

Pemeriksaan pesalah-pesalah

19. (1) Apabila dua orang atau lebih dipertuduh atas sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, mahkamah boleh menghendaki seorang atau lebih daripada mereka supaya memberi keterangan sebagai seorang saksi atau saksi-saksi untuk pihak pendakwa.

(2) Mana-mana orang yang tersebut dalam seksyen keeil (1) yang enggan _engangkat sumpah atau menjawab apa-apa soalan yang sah hendaklah diambil tindakan terhadapnya dengan eara yang sarna seperti saksi-saksi yang enggan sedemikian boleh diambil tindakan undang-undang terhadapnya oleh Mahkamah Majistret atau Mahkamah Sesyen, mana yang berkenaan. .

(3) Tiap-tiap orang yang dikehendaki memberi keterangan di bawah seksyen kecil (1), yang pada pendapat mahkamah memberi penzahiran yang benar dan penuh mengenai semua perkara yang mengenainya ia diperiksa dengan sah, adalah berhak menerima suatu perakuan perlindungan dari Majistret atau Presiden itu, mana yang berkenaan, menyatakan bahawa ia telah memberi suatu penzahiran yang sebenar mengenai semua perkara yang mengenainya ia telah diperiksa, dan perakuan itu hendaklah menjadi suatu penghalang terhadap segala tindakan undang-undang terhadapnya mengenai semua perkara yang tersebut itu.

Perlindungan bagi pemberi maklumat

20. (1) Keeuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini, sesuatu pengaduan mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, tidak boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana jua pembicaraan sivil atau jenayah, dan tiada seorang saksi pun boleh diwajib atau dibenarkan menzahirkan nama atau alamat seseorang pemberi maklumat, atau menyatakan apa-apa perkara yang mungkin menyebabkan ia diketahui.

(2) Jika sesuatu buku, suratan atau kertas yang dikemukakan sebagai keterangan atau yang boleh dikenakan pemeriksaan dalam apa-apa jua pembicaraan sivil atau jenayah ada mengandungi sesuatu catatan dalam mana seseorang pemberi maklumat disebabkan namanya atau diperihalkan atau yang mungkin menyebabkan ianya diketahui maka, mahkamah di mana pembicaraan itu diadakan hendaklah mengarahkan supaya catatan-catatan itu cftsembunyikan dari pandangan atau dihapuskan setakat mana yang perlu untuk memperlindungi pemberi maklumat itu daripada diketahui, tetapi tidak lebih daripada..itu.

(3) Jika dalam mana-mana pembicaraan berhubung dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan mahkamah berpendapat, selepas dari siasatan penuh berkenaan dengan kes itu, bahawa pemberi maklumat itu telah bersengaja membuat dalam pengaduannya suatu pernyataan matan yang ia ketahui atau percaya sebagai palsu atau yang ia tidak percaya sebagai benar, atau berpendapat bahawa keadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di antara pihak­ pihak dalam pembicaraan itu tanpa mengetahui pemberi maklumat itu, mahkamah boleh menghendaki supaya pengaduan yang asal, jika bertulis, dikemukakan, dan membenarkan siasatan dan boleh menghendaki penzahiran yang penuh mengenai pemberi maklumat itu.

BAHAGIAN IV

KUASA-KUASA POLIS

Kuasa-kuasa bagi menggeledah dan mengambil

21. (1) Apabila didapati oleh seseorang Majistret dari maklumat dan selepas apa-apa siasatan yang difIkirkannya perlu bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa di sesuatu temp at ada apa-apa keterangan mengenai berIakunya sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, ia boleh, dengan waran yang diarahkan kepada mana-mana pegawai polis memberi kuasa kepada pegawai itu untuk memasuki temp at itu, dengan kekerasan jika perIu, dan di situ mencari, mengambil dan menahan apa-apa keterangan itu.

(2) Apabila didapati oleh seseorang pegawai polis yang berpangkat Inspektor atau lebih bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa di sesuatu temp at ada disembunyikan atau disimpan apa-apa keterangan mengenai berlakunya sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan dan pegawai itu ada alasan-alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa oleh sebab lengah bagi mendapatkan waran geledah tujuan penggeledahan itu mungkin kecewa, ia boleh menjalankan di tempat itu dan berkenaan dengan temp at itu segala kuasa yang disebut dalam seksyen kecil (1) dengan langkah yang sepenuh dan seeukup seolah-olah ia diberi kuasa berbuat demikian dengan waran yang dikeluarkan di bawah seksyen keeil itu.

Kewajipan di sisi undang-undang untuk memberi maklumat

22. Tiap-tiap orang yang dikehendaki oleh seseorang pegawai polis supaya memberi apa-apa maklumat mengenai apa-apa perkara yang pegawai polis itu berkewajipan menyiasat di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan dan yang orang itu berkuasa memberin3ra, adalah terikat di sisi undang-undang untuk memberi maklumat itu.

BAHAGIAN V

ATURAN-ATURAN BERKENAAN DENGAN PEGAWAI PENDAKWA RAYA

Kuasa-kuasa khas mengenai penyiasatan

23. (1) Walau apa pun yang terkandung dalam mana-mana undang-undang yang lain, Pendakwa Raya, jika berpuashati bahawa ada alasan-alasan yang munasabah bagi mengesyaki bahawa sesuatu kesalahan di bawahAkta ini, atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, telah dilakukan oleh seseorang, boleh dengan perintah memberi kuasa kepada mana-mana pegawai polis yang berpangkat Penolong Penguasa atau lebih tinggi yang dinamakan dalam perintah itu untuk membuat sesuatu penyiasatan mengenai perkara itu mengikut apa-apa eara atau kaedah sebagaimana yang dinyatakan dalam perintah itu. Perintah itu boleh memberi kuasa supaya disiasat apa-apa akaun bank, akaun syer, akaun beli, akaun belanja atau apa-apa akaun lain, atau apa-apa peti deposit selamat dalam mana-mana bank, dan hendaklah menjadi kuasa yang eukup bagi seseorang menzahir atau mengemukakan segala atau, apa­apa maklumat atau akaun atau suratan atau benda yang dikehendaki oleh pegawai yang diberi kuasa sedemikian.

(2) Mana-mana orang yang tidak atau enggan menzahirkan maklumat tersebut atau mengemukakan apa-apa akaun atau suratan atau benda tersebut kepada orang yang diberi kuasa sedemikian adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada satu tahun atau kedua-duanya.

Kuasa-kuasa Pendakwa Raya untuk memerintahkan diperiksa buku-buku banker

24. (1) Pendakwa Raya, jika difikirkannya apa-apa keterangan mengenai berIakunya sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, yang dilakukan oleh seseorang yang dalam perkhidmatan mana-mana badan awam mungkin dijumpai dalam mana-mana buku banker berhubung dengan orang itu, isteri atau anaknya, atau pada seseorang yang munasabah dipereayai oleh Pendakwa Raya menjadi ejen atau pemegang amanah bagi orang itu, boleh dengan perintah memberi kuasa kepada mana-mana pegawai polis yang berpangkat Penolong Penguasa atau lebih tinggi yang dinamakan dalam perintah itu untuk memeriksa apa-apa buku tersebut dan pegawai polis yang diberi kuasa sedemikian boleh, pada setiap mas a yang munasabah, memasuki bank yang dinyatakan dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku yang disimpan dalamnya dan boleh mengambil salinan-salinan bagi mana-mana catatan yang berkaitan dalam mana­mana buku itu.

(2) Bagi maksud seksyen ini ­_

"bank" ertinya mana-mana bank yang berlesen di bawah Ordinan Bank, 1958, dan termasuklah Bank Simpanan Pejabat Pos yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan Bank-bank Simpanan Pejabat Pos, dan mana-mana syarikat kerjasama yang berdaftar di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubung dengan syarikat kerjasama;

"buku banker" termasuklah lejar, buku harian, buku wang tunai, buku akaun dan semua buku dan suratan lain yang digunakan dalam kelaziman urusan sesebuah bank.

Kuasa-kuasa Pendakwa Raya bagi mendapatkan maklumat

25. (1) Dalam masa sesuatu penyiasatan atau pembicaraan mengenai atau berhubung dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini, atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, yang dilakukan oleh mana-mana orang, walaupun berlawanan dengan apa-apa yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis yang lain, Pendakwa Raya boleh dengan notis bertulis ­

(a) menghendaki mana-mana orang supaya memberi suatu pernyataan bersumpah dengan bertulis mengandungi senarai semua harta yang boleh dialih atau tidak boleh dialih yang dipunyai atau dimiliki oleh orang itu, ejen atau pemegang amanahnya, dan oleh isteri atau suarni, anak lelaki dan anak perempuannya, dan menyatakan tarikh bila tiap­tiap satu harta yang disenaraikan itu telah diperolehi sarna ada dengan cara pembelian, pemberian, pemberian wasiat, perwarisan atau lain­lain;

(b) menghendaki mana-mana orang supaya memberi pernyataan bersumpah dengan bertulis mengenai apa-apa wang atau apa-apa harta lain yang dihantar keluar Malaysia olehnya dalam masa apa-apa tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu;

(c) menghendaki mana-mana orang supaya memberi suatu pernyataan bersumpah dengan bertulis

mengandungi senarai semua harta yang boleh dialih atau tidak boleh dialih yang dipunyai atau dimiliki oleh orang itu, jika Pendakwa Raya ada mempunyai alasan-alasan yang munasabah bagi mempercayai bahawa maklumat itu boleh membantu penyiasatan;

(d) menghendaki orang yang menjaga mana-mana badan awam supaya mengemukakan atau memberi, sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu, apa-apa suratan atau suatu salin an yang diperakui mengenai apa-apa suratan yang ada dalam miliknya atau di bawah kawalannya;

(e) menghendaki pengurus mana-mana bank supaya memberi salinan­salinanakaun kepunyaan orang itu atau kepunyaan isteri atau suami atau seseorang anak lelaki atau anak perempuan orang itu dalam bank itu.

(2) Tiap-tiap orang yang dihantarkan notis kepadanya oleh Pendakwa Raya di bawah seksyen kecil (1), walaupun berlawanan dengan peruntukan mana-mana undang-undang bertulis atau apa-apa sumpah rahsia, hendaklah mematuhi kehendak­kehendak notis dalam tempoh yang dinyatakan dalamnya itu; dan mana-mana orang yang bersengaja cuai atau tidak mematuhi sedemikian adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada satu tahun atau kedua-duanya.

Pendakwaan kesalahan-kesalahan

26. (1) Sesuatu pendakwaan di bawah Akta ini tidak boleh dimulakan kecuali dengan persetujuan Pendakwa Raya:

Dengan syarat bahawa seseorang yang dipertuduh atas sesuatu kesalahan itu boleh ditangkap, atau suatu waran bagi menangkapnya boleh dikeluarkan dan dilaksanakan, dan mana-mana orang yang ditangkap itu boleh ditahan dalamjagaan atau dalamjaminan, walaupun persetujuan dari Pendakwa Raya bagi memulakan pendakwaan atas kesalahan itu belum didapati, tetapi kes itu tidak boleh didakwa selanjutnya sehingga persetujuan itu didapati.

(2) Apabila seseorang dibawa ke hadapan mahkamah di bawah seksyen ini sebelum Pendakwa Raya mempersetujui pendakwaan, pertuduhan itu hendaklah dihuraikan kepadanya tetapi ia tidak boleh diminta memberi jawapan atas pertuduhan itu, dan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa pada masa itu berhubung dengan acara jenayah hendaklah diubahsuai dengan sewajarnya.

(Disunting dari manusikrip buku, Pencegahan Rasuah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: