Tuesday, July 12, 2011

PENGETAHUAN
PENCEGAHAN RASUAH

Penerima suapan menjadi salah walaupun maksudnya tidak dijalankan, dsb.
6. (1) Da1am mana-mana perbicaraan terhadap seseorang ejen atas mana-mana kesa1ahan di bawah seksyen 4(a) jika dibuktikan bahawa ia secara rasuah te1ah ¬menerima, mendapat atau bersetuju menerima atau cuba mendapatkan apa-apa suapan dengan ada sebab bagi mempercayai atau mengesyaki bahawa suapan itu te1ah ditawarkan sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya ia melakukan atau jangan me1akukan apa-apa perbuatan atau supaya memberi atau jangan memberi kemudahan atau kepayahan kepada mana-mana orang berhubung dengan perkara atau urusan prinsipa1nya, ia ada1ah me1akukan suatu kesa1ahan di bawah seksyen ini wa1aupun ia tidak mempunyai kuasa, hak atau pe1uang untuk me1akukannya, memberi atau tidak memberi atau bahawa ia te1ah menerima suapan tanpa bermaksud me1akukan, memberi ;ltau tidak memberi atau bahawa ia sebenarnya tidak me1akukan, memberi atau tidak memberi atau bahawa kemudahan atau kepayahan itu tidak ada perhubungannya dengan pekara-perkara atau urusan prinsipa1nya.
(2) Da1am mana-mana pembicaraan terhadap seseorang atas sesuatu kesa1ahan di bawah seksyen 4(b) jika dibuktikan bahawa ia secara rasuah te1ah memberi, bersetuju memberi atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya me1akukan atau jangan me1akukan apa-apa perbuatan atau supaya memberi atau jangan memberi apa-apa kemudahan atau kepayahan kepada mana-mana orang dengan ada sebab bagi mempercayai atau mengesyaki bahawa ejen itu ada kuasa, hak atau pe1uang me1akukan, memberi atau tidak memberi dan bahawa perbuatan, kemudahan atau kepayahan itu ada perhubungan dengan perkara-perkara atau urusan prinsipa1nya, ia ada1ah me1akukan suatu kesa1ahan di bawah seksyen itu wa1aupun ejen itu tidak ada kuasa, hak atau pe1uang atau bahawa perbuatan, kemudahan at au kepayahan itu tidak ada perhubungan dengan perkara-perkara atau urusan prinsipa1nya.
Secara rasuah mendapatkan tender ditarik balik
7. Seseorang ¬-
(a) yang, dengan niat hendak mendapat sesuatu kontrak bagi me1aksanakan apa-apa kerja, menyediakan apa-apa perkhidmatan, membuat apa-apa jua, atau membeka1kan apa-apa barang, bahan atau benda, daripada mana-mana badan awam, menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana orang yang te1ah membuat tender untuk kontrak itu, sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya menarik ba1ik tendemya itu; atau
(b) yang meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya ia menarik balik sesuatu tender yang dibuat olehnya untuk kontrak itu,adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada tujuh tahun atau kedua-duanya.
Rasuah terhadap majlis perundangan
8. Mana-mana orang yang menawar\an kepada seseorang Abli Parlimen atau Ahli Dewan Negeri, atau, yang menjadi ahli yang seumpama itu, meminta atau menerima, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya ia melakukan atau jangan melakukan apa-apa perbuatan atau supaya memberi atau jangan memberi apa-apa kemudahan atau kepayahan dalam sifat jawatannya sebagai ahli, walaupun ahli itu tidak mempunyai kuasa, hak atau peluang melakukan, memberi atau tidak memberi, atau bahawa ia sebenarnya tidak melakukan, memberi atau tidak memberi, atau bahawa dorongan atau hadiah itu tidak ada perhubungan dengan perkara-perkara Parlimen atau Dewan Negeri, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada tujuh tahun atau kedua-duanya.
Rasuah mengenai anggota badan awam
9. Mana-mana orang yang menawarkan kepada seseorang anggota badan awam atau, yang menjadi seseorang anggota mana-mana badan awam meminta atau menerima apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau hadiah kerana ¬
(a) anggota itu mengundi atau tidak mengundi dalam mana-mana mesyuarat badan awam bagi menyokong atau menentang apa-apa langkahan, keputusan atau soalan yang dikemukakan kepada badan awam itu;
(b) anggota itu melaksanakan, atau tidak melaksanakan, atau menolong untuk mendapat, mencepat, melengah, melambat atau mencegah daripada melaksanakan, apa-apa tindakan rasmi;
(c) anggota itu menolong untuk mendapat atau mencegah daripada meluluskan apa-apa undi atau pemberian mana-mana kontrak atau faedah bagi pihak mana-mana orang; atau
(d) anggota itu memberi atau tidak memberi apa-apa kemudahan atau kepayahan dalam sifat jawatannya sebagai seorang anggota,walaupun anggota itu tidak mempunyai kuasa, hak atau peluang untuk melakukan, memberi atau tidak memberi, atau bahawa dorongan atau hadiah itu tidak ada perhubungan dengan perkara-perkara mengenai badan awam itu, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada tujuh tahun atau kedua¬duanya.
Menghalang pemeriksaan
10. Mana-mana orang yang ¬-
(a) enggan membenarkan mana-mana
pegawai polis yang bertindak
melaksanakan kewajipannya di
bawahAkta ini masuk ke mana-mana
tempat;
(b) menyerang, menghalang, melambat atau melengahkannya untuk dimasuki mana-mana
tempat yang ia berkuasa masuk di bawahAkta ini atau semasa menjalankan'kewajipannya
atau kuasa yang diberi oleh Akta ini;
(c) tidak mematuhi mana-mana permintaan yang sah dari seseorang pegawai polis dalam melaksanakan kewajipannya di bawahAkta ini; atau
(d) enggan atau cuai daripada memberi
apa-apa maklumat yang munasabah
dikehendaki darinya dan yang ia
berkuasa memberi,adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada dua ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada satu tahun atau kedua-duanya.
Bersubahat melakukan kesalahan di luar Malaysia
11. Barang siapa bersubahat, dalam erti Kanun Keseksaan, melakukan di luar Malaysia mana-mana perbuatan berhubung dengan perkara-perkara atau urusan atau bagi pihak seseorang prinsipal yang mendiarni dalam Malaysia, yang mana jika dilakukan dalam Malaysia boleh menjadi suatu kesalahan di bawab Akta ini, sarna ada perbuatan itu dilakukan atau tidak oleh sebab subahat itu, hendaklah disifatkan sebagai telah melakukan kesalahan itu dan dihukum sewajarnya.

Kewajipan pegawai awam yang diberi atau ditawarkan suapan kepadanya
12. Seseorang Ahli Parlimen, Ahli Dewan Negeri, seseorang anggota badan awam atau pegawai yang diberi;dijanji atau ditawarkan kepadanya apa-apa suapan secara rasuah hendaklah seberapa segera yang boleh kemudiannya melaporkan pemberian, perjanjian atau tawaran itu, berserta dengan namanya, jika diketahui orang yang memberi, berjanji atau menawarkan suapan itu kepadanya, ke balai polis yang hampir sekali; dan jika ia tidak berbuat demikian tanpa alasan yang berpatutan ia adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada lima ratus ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-duanya.
Bila penalti boleh dikenakan sebagai tambahan kepada hukuman yang lain
13. Apabila mahkamah mensabitkan mana-mana orang mengenai sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh kerana menerima apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan Akta ini, jika suapan itu adalah wang atau jika nilai suapan itu boleh ditaksirkan, maka mahkamah itu bo1eh, sebagai tambahan kepada mana¬mana hukuman lain yang dikenakan kepada orang itu, memerintahkan ia supaya membayar sebagai penalti kepada badan itu dalam masa dan mengikut cara yang dinyatakan dalam perintah itu, sejumlah_ang yang sarna banyaknya dengan jumlah suapan itu atau nilai suapan itu, iaitu mengikut pendapat mahkamah itu, dan penalti itu boleh dituntut sebagai suatu denda.
(Disunting dari manuskrip buku, Pencegahan Rasuah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: