Friday, July 29, 2011
MAZHAB WAHABI

Mazhab, adalah parti atau organisasi yang tercantum di dalamnya agama Islam dan politik yang berunsur Islam atau Islam bercampur dengan fahaman – fahaman lain, seperti komunisme, kapitalisme dan peodalisme.
Di Malaysia, kerana bijak penjajah Inggeris, telah memaksa Raja – Raja Melayu pada zaman metreka menakluk bumi ini, agar tidak menggunakan mazhab Ahlus sunnah secara penuh, tetapi menggunakan swebahagiannya sahaja, iaitu di namakah Mazhab Imam Shafiee – Asy Syafie.
Dengan tidak menggunakan mazhab Ahlu sunnah secara penuh, umat Islam yang dijajahnya menjadi lemah dan banyak sabar (macam sejenais takut dsan bukan sabar yang sebenar menurut lughah Arab dan Islam).
Maka, sekarang, mana – mana badan atau pihak berkuasa menuduh seseorang ulama dari Pelirs, sebagai pemegang dan pengamal Mazhab Wahabi, maka, mereka hendak merujuk kepada Perlembagaan Negeri Perlis. Hanya orang – orang jahil tentang Ahlus sunnah (bukan mazhab) dan perlembagaan Negeri Perlis menuduh ulama di sana bermazhab Wahabi.
UMAT ISLAM
Untuk membuka mata semua orang; ulama berkuasa dan tidak, eloklah mengikuti tulisan saya berikut ini:
Pada zaman Rasul Allah, Muhammad s.a.w. – sama ada belum hijrah mahupun sepanjang pemerintahan Junjungan di Madinah dan sekitarnya, tidak wujud mazhab. Perintah untuk mengikut mazhab tidak ada dalam Quran dan Hadis atau Sunnah.
Dalam agama Islam, tidak ada peraturan, sama ada dalam Quran mahukun dalam Hadis Rasul Allah, Muhammad s.a.w. mewajibkan umat Islam mengikut mana – mana mazhab.Dalam Quran Allah subhanahu wa Taala
Mazhab adalah pertubuhan atau organisasi yang telah diwujudkan semenjak pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. hinggalah kepada zaman sebelum Tanah Suci Makkatul mukarramah di takluk oleh kerajaan Ibnu Saud atau Saudi.
KHALIFAH ISLAM
Semua muzhab atau organisasi berdasarkan Islam ditubuhkan setelah berlaku beberapa perkara yang menjadikan umat Islam keliru, pertikaian dan perpecahan akibat fahaman atau pegangan terhadap keyakinan, iktikad, hukum dan termasuk siasah atau politik yang memihak kepada para khalifah Islam dan yang menentang khalifah.
Mazhab tumbuh dengan dua tujuan, iaitu:
1 – Dengan kehendak ketua pemerintah atau khalifah,
2 – Oleh para ulama yang sedar akan keadaan iktikad
disebabkan kekuasaan pihak yang memerintah.
Setelah pemerintah – pemerintahan Islam jatuh dan negara - negara Islam ditakluk oleh penjajah – penjajah kuffar, seperti Inggertis, Amerika Syarikat, Jerman, Rusia dan lain, maka, mazhab di kalangan umat Islam yang dijajah telah digunakan oleh penjajah untuk mengekang ketua raja umat Islam dan rakyat mereka.
Inggeris yang memerintah Tanah Melayu, telah membenarkan orang Melayu mengamalkan hukum – hukum Islam, seperti keluarga Islam, nikah dan cerai, faraid atau harta pusaka dan semua hukum mal atau sivil, tetapi tidak membenarkan mengamalkan hukum – hukum hudud atau hukum dalam bidang jenayah atau hudud.
Penjajah Inggeris telah menggunakan nasihat dan paksaan ke atas Raja – raja Melayu, iaitu tidak boleh mengamalkan sepenuhnya mazhab Ahlus sunnah wal Jamaah. Contohnya, tidak boleh mengamalkan kaedah tiga imam dalam mazhab tersebut, iaitu Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Hanya boleh mengamalkan kaedah Imam Shafie.
PENJAJAH INGGERIS
Penjajah Inggeris melalui penasihat agama islamnya, bahawa kaedah Imam Shafie sesuai diamalkan oleh orang Melayu, kerana kaedah imam tersebut, banyak sabar, tidak mementingkan jihad dan pendeknya bertlemah lembut dalam semua perkara, walaupun dipaksa, dipijak dan disiksa oleh orang lain atau oleh penjajah Inggeris sendiri.
Kerena negara Persekutuan Tanah Melayu, kemudian dinamakan Malaysia, menerima kemerdekan dengan banyak menggunakan perlembagaan dan undang – undang ciptaan penjajah Inggeris, maka, hingga pada masa ini negara Malaysia mengamalkan kaedah Imam Shafi.
Hanya sebuah negeri di Malaysia, iaitu Perlis, tidak mengamalkan mana – mana mazhab, sama ada mazhab Imam shafie, Mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali dan mazhab – mazhab lain. Setelah mendapat nasihat dan fatwa dari salah seorang ulama di negeri Perlis, Sheikh Abdu Bakar Ashaari - Gerakan Islah Perlis - , maka, pada tahun 1974, negeri tersebut di bawah Menteri Besar, Sheikh Ahmad bin Mohd. Hashim, maka, Dewan Undangan Negeri (DUN) telah meluluskan Undang – Undang Pentadbiran Agama Islam Negeri Perlis dan diperkenan oleh Raja negeri tersebut, menguatkuasakan menggunakan aliran atau kaedah Ahlus sunnah wal Jamaah, seperfti pada zaman Rasul Allah, Muhjammad s.a.w., iaitu berdasar atau mengikut Quran, Sunnah dan para sahabat Junjungan Muhammas s.a.w. sahaja.
JAWATANKUASA SYARIAH
Undang – Undang Pentadbiran Agama Islam Perlis, 1964, Bahagian 2, Ceraian 7 (4) adalah seperti berikut:
‘Tatkala Majlis mengeluarkan suatu fatwa dan Jawatankuasa Syariah memberi pendapat ... maka hendaklah badan itu mengiku al Quran dan Sunnah Rasul Allah (s.a.w.): Tetapi sekiranya pendapat atau alasan – alasan itu berlawanan dengan faedah umum, maka Majlis dan Jawatankuasa Syariah henbdaklah mempersembahkan fatwa dan pendapat itu kepada Raja pemerintah untuk mendapat keputusannya.’
Berhubungan dengan ketetapan Rasul Allah, Muhammad s.a.w., bahawa umat Islam mesti berpegang kepada kaedah (bukan mazhab) Ahlus sunnah wal Jamaah – Apa pengikut Sunnah Rasul allah dan (mengikut) para sahabat Junjungan, adalah seperti berikut:
Wallazi nafsi Muhammadin biyadiHi lataftariqu ummati ‘ala thalathin wa sab’in firqatan fa wahidatun fil jannati wa thittani wa sab’un fin nar, qil: Man hum ya Rasaulullah? Qala: Ahlus sunnah wal jamaah.
Demi Allah yang memegang jiwa saya Muhmmad di tanganNya, umatku akan berfirqah – berpecah – sebanyak tujuh puluh tiga firqah, yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka.
Para sahabat bertanya: Siafa firqah (yang tidak masuk neraka) itu hai Rasul Allah?
Rasul menjawab: Ahlus sunnah wal jamaah.
– Perawi: At Tabrani.
1 – Ahlus sunnah wal Jamaah – Sunni
Mazhab ini diambil dari kaedah Ahlus sunnah wal jamaah pada zaman Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang berpedoman atau mengikuti Hadis berikut ini:
(Hadis)
Fainnahu ya’isyu minkum min ba’adi fa sayara itilafaan katghiran fa aalaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidina tamassakuu biha wa ‘udhdhuu ‘alaiha bin nawajiz.
Maka, bahawasanya siapa yang hidup (lama) di antara kalian niscaya akan melihat perselisihan (faham) yang banyak. Pada ketika itu pegang teguhlah Sunnah saya, dan sunnah para khalifah rasyidin yang diberi hidayat. Pegang teguhlkah dan gigitlah dengan geramham kalian.
- Perawi: Abu Daud
Pada abad 111 Hijrah Rasul Allah Muhammad s.a.w., mazhab yang berdasarkan hadis dan beberapa hadi lain telah ditubuhkan mazhab yang para ahlinya terdiri dari para ulama yang yang bepegang kepada sunah – sunah tersebut dan diketuai oleh Syeikh Abu Hassan Ali Asya’ari (260H – 324H) dan di namakan Mazhab Ahlus sunnah wal jama’ah.
Sheikh Abu Hassan Ali Asy Syaari menubuhkan mazhab Ahlus sunnah wal jamaah kerana menolak atau menentang beberapa mazhab yang memekaedah keimanan atau iktikad berlain dari kaedah Ahlus sunnah wal jamaah yang telah diungkapkan oleh Rasul Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
Pada masa dulu hingga kini, ada orang yang menamakan para ahli atau pengikut mazhab Ahlus sunnah wal jma’ah sebagai ‘ahli jemaah Asy Sya’ari dan ada yang menamakan Sunn, Sunny atau Sunniyun.
Ulama Usuluddin yang terkenl, Abu Mansor Al Muturidi Samarqand, pada tahun 333 H. 9 tahun terkemudian dari Imam Abu Hassan Ali Asya Syaari. Mazhab tersebut bersesuaian dengan pegangan atau kaedah Ahlus sunnah wal jama’ah empat imamumat Islam yang masyhur, iaitu:
Kemudian empat ulama besar menjadi pendukung Mazhab Ahlus sunnah wal jamaah, iaitu:
1 - Imam Abu Hanifah an Nu’man (Kufah, 80 –150
Hijrah). Mazhab kecil dari Ahlus sunnah wal jamaah,
iaitu: Mazhab Imam Hanafi.
2 - Imam Abu Abdillah Malik bin Anas (Madinah, 94 –
179 Hijrah). Mazhab kecil dari Ahlus sunnah wal
jamaah, iaitu: Mazhab kecil Imam Maliki.
3 - Imam Muhammad ibnu Idris asy Shafie (150 – 203
Hijrah). Mazhab kecil Imam Shafie.
4 - Imam Abdillah Ahmad bin Hambali (Baghdad, 164 –
241 Hijrah) Mazhab Kecil Imam Hambali).
Mazhab Ahlus sunnah wal jama’ah dan empat mazhab kecil bersamanya perpegang teguh pada rukum iman yang enam, iaitu:
a. Berimankan Allah Taala,
b. Beriman dengan para malaikat Allah,
c. Beriman dengan kitab – kita Allah,
d. Beriman dengan para Rasul Allah 25 orang,
e. Berimankan ada hari akhirat – syurga dan neraka,
f. Beriman kadha dan kadar.
Hadis Rasul Allah Muhammad s.a.w.
(Hadis)
An tu’minu billah wa malaikatih wakutubihi warusulihi wal yaumi akhiri wal qadri khairihi wasyar rihi.
Briman kepada Allah, para malikat, kitab – kitabNya, para rasulNya, hari akhirat dan qadar baik dan buruk.
-Perawi: Muslim

Wahabiyah
Pada zaman silam, kewujudan Mazhab dalam agama Islam telah dijadikan alat menegak dan mempertahankan kekuasaan seseorang yang memerintah atas umat Islam. Mazhab itu pula menjadi jambatan penjajah-penjajah untuk memperkotak katikkan umat Islam di negara mereka sendiri.
Contoh yang jelas, ialah mazhab Wahabi yang menghancurkan golongan Ahlus sunnnah wal jamaah Hijaz atau Arab Saudi telah menyebabkan kebanyakan umat Islam di Semenanjung Arab dan di negara-negara lain mengalami kelemahan dalam bidang kemasyarakatan, perekonomian, kepolitikan dan segala bidang kehidupan mereka.
Hasil penyelidikan ilmiah, bahawa mazhab Wahabi yang menjadi alat penjajah-penjajah – Biritish dan Amerika Syarikat -, telah menjadi pegangan umat Islam dalam hal ehwal agama Islam, tetapi pada umumnya kalangan ahli-ahli perniagaan dan golongan tertentu telah menggunakan mazhab tersebeut untuk kepentingan mereka.Akibatnya rakya jelata tinggal mudur dan terus mengamalkan sikap hidup di dunia hanya untuk beribadat dan untuk akhirat semata-mata.Atau dengan mazhab itu mereka memudahkan atau meringankan sebilangan besar dari hukum-hukum Allah.
Sesiapa jua yang pernah melawat ke semenanjung Arab dan negara-negara Arab akan bertemu dengan tiga jenis manusia,iaitu satu jenis berpakaian cantik mengikut tradisi orang-orang Arab dengan tradisi ‘Ahlul bait’ dan bau harum semerbak. Jenis yang kedua berpekaian selekeh mengikut tradisi Arab padang pasir atau golongan sufi dan bau mereka busuk atau hapak.Dan jenis yang ketiga mereka yang berpakaian ala orang-orang barat.Jenis yang pertama dan ketiga kebanyakannya bermazhab Wahabi.
GERAKAN INTELEKTUAL
Gerakan Wahabi ditubuhkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703 – 1792M).Gerakan ini pula mulanya merupakan gerakan intelek, kemudian setelah pertengahan abad ke -18, berubah menjadi gerakan intelektual dan politik.
Awalnya, dalam tahun 1740, Muhammad bin Abdul Wahab
mendapat suaka politik dari Muhammad bin Saud, ketua suku Anzah yang tidak sependapat dengan ketua suku Uyana yang tinggal di ad Dir’iyyah,mmyang jaraknya 6 jam perjalanan dari Uyaynah. Di ad Dir’iyyah,pemikiran
Wahabi mendapat sambutan dari penduduk tempatan dan sekelilingnya.
sekelilingnya.Amir Muhammad bin Saud mula mendekatinya.
Pada tahun 1745, British melalui talibarutnya, ‘Abd al Aziz bin Muhammad
bin Saud telah cuba untuk menentang Negara Islam dari dalam dengan menubuhkan kerajaan Saudi I (1745 -1818M).
KAWASAN KEKUASAAN
Pada tahun 1745, Amir Muhammad bin Saud mengumumkan bersetuju dan menerima pendapat dan pemikiran Muhammad bin ‘Abd al Wahab. Ibn Saud turut menunjukkan sokongan kepada beliau. Kumpulan Wahabi sejak ketika itu telah berubah dari gerakan intelektual kepada politik. Britishlah yang membekalkkan senjata dan wang kepada mereka. Kumpulan Wahabi mahu menakluki wilayah khalifah Islam dan memerintahnya berdasarkan kepada faham mazhab mereka, serta mernindas mazhab-mazhab lain secara paksa.
Tahun 1765, Muhammad bin Saud meninggal dunia. Beliau telah digantikan oleh anaknya, Abd al Aziz yang menjadi ketua suku Anzah. Anaknya mengikuti jejak langkah ayahnya dan memerintah kawasan di bawah kekuasaannya.Pada masa ini gerakan Wahabi terhenti.
Walau bagaimanapun, 41 tahun selepas lahirnya gerakan Wahabi, iaitu dari tahun 1747 hingga 1788, dan 31 tahun selepas ianya terhenti (dari tahun 1757 -1787) aktiviti gerakan itu tiba-tiba aktif semula. Gerakan ini menggunakan kaedah baru dalam menyebarkan mazhab ini dan ia turut disebar-luaskan dan mendapat publisiti di luar sempadan negeri hingga tersebar ke seluruh Negara Islam dan lain-lain kuasa untama dunia. Gerakan ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan negara-negara jiran dan seluruh Negara Islam.
Tahun 1788, Kuwait berjaya ditawan oleh gerakan Wahabi.Gerakan ini terus bergerak ke utara sehingga berjaya menawan Baghdad.Mereka mahu menawan Karbala dan makam al Husayni r.a.,memusnahkannya
dan mengharamkan ziarah ke makam tersebut. Perlu dicatat, sebelumnya pihak British telah cuba untuk menawan Kuwait dari Khalifah Uthmaniyah tetapi gagal. Ini kerana negara-negara lain seperti Jerman, Russia dan Prancis telah menentang British selain tekanan dari Negara Islam.
Tahun 1792, Muhammad bin ‘Abd al Wahab meninggal dunia dan anaknya telah menggantikannya seperti Saud menggantikan ayahnya, Abd al Aziz. Amir Saudi kemudiannya telah dilantik secara warisan dan menjadikan Wahabi sebagai alat untuk menentang Khalifah Uthmaniyyah dan mencetuskan peperangan mazhab di tengah umat Islam.
Tahun 1803, kota Makkah diserang dan dikuasai oleh kumpulan ini.
Tahun 1804, tepatnya pada musim bnunga, Madinah jatuh ke tangan mereka.Mereka telah memusnahkan kubah besar yang melindungi makam Rasulullah s.a.w. dan mengambil semua batu permata dan perhiasan berharga yang melekat di kubah tersebut.Selepas berjaya menakluki keseleuruhn Hijaz, mereka menuju kea rah Sham.
…satu kenyataan yang dikethui umum, ialah bahawa kempen Wahabi tercetus akibat hasutan pihak British memandangkan Saud adalah talibarut British. Mereka mengeksploitasi mazhab Wahabi, yang merupakan salah satu mazhab Islam yang diasaskan oleh seorang mujtahid dan mengheret kumpulan ini dalam kancah politik dengan tujuan untuk menentang Negara Islam dan memulakan pergeseran dengan mazhab-mazhab lain dengan tujuan untuk mencetuskan peperangan mazhab dengan Khlifah Uthmaniyyah.Pengikut mazhab ini tidak mengetahui hal demikian yang semuanya dalam pengetahuan Amir Saudi dan rakyat Saudi. Ini kerana hubungan yang wujud bukan pihak British dengan Muhammad bin Abd al Wahab, tetapi antara pihak British dan Abd al Aziz bin Muhammad bin Saud, kemudian dengan anaknya, Raja Saud.
(Dipetik dari manuskrip buku, Hakikah Ibadat Hamba kepada Allah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: