Monday, July 11, 2011

PENGETAHUANMENCEGAH RASUAH

Di seluruh dunia, manusia yang menceburkan diri dalam bidang sosio-poilitik, sosio-ekonomi dan apa jua bidang termasuk sukan kenal dengan perkataan dalam bahasa Inggeris corrupat ,bahasa Arab atau bahasa Quran, akkaalu dan bahasa Melayu, makan suap, tumbuk rusuk, politik wang, buah tangan dan duit bawah meja.
Di kalangan ahli-ahli perniagaan yang terdiri dari orang-orang China wujud pula perkataan- perkataan, ‘agong’(ertinya wang yang ada gambar wajah Yang Dipertuan Agong) dan termasuk dalam bahasa China, ‘ampau’(hadiah hari perayaan China) dan kautim (wang berunding).
Akta Mencegah Rasuah 1961 (semakan 1971), semua pindaan hingga Mei,1999 termaktub seperti berikut:
BAHAGIAN 1
PERMULAAN
Tajuk ringkas
1 . Akta ini boleh dinamakan Akta Mencegah Rasuah, 1961
2 . Dalam Akta ini melainkan jikan kandungan ayatnya menghendaki makna yang lain –
‘egen’ ertinya mana-mana orang yang diambil bekerja oleh atau bertindak bagi pihak orang lain, dan termasuklah seseorang memegang amanah, pentadbir dan wasi, dan seseorang yang berkhidmat di bawa mana-mana badan awam, dan bagi maksud 14 termasuk seseorang kontraktor kecil dan mana-mana orang yang diambil bekerja oleh atau bertindak bagi kontraktor kecil itu;
‘suapan’ termasuklah –
( a ) wang atau apa-apa pemberian,pinjaman,
bayaran, hadiah, cagaran berharga atau
lain-lain harta atau kepentingan harta
walau apa- apa jenis, sama ada boleh dialih
atau tidak boleh dialih.
( b ) Apa-apa jawatan, taraf, pekerjaan, kontrak,
atau perkhidmatan, dan mana-mana
persetujuan untuk memberi pekerjaan
atau perkhidmatan dalam mana- mana
jawatan;
( c ) Apa-apa bayaran, pelepasan, pembebasan
atau penghapusan mengenai mana-mana
pinjaman, kewajipan atau lain-lain
tanggungan sekalipun, sama ada
keseluruhan atau sebagainya;
( d ) Apa-apa balasan yang berharga walau apa
jenis, apa diskaun, komisen, rebet, bonus,
penolakan atau peratus;
( e ) Apa-apa ketiadaan mendapat wang atau
barang bernilai atau benda yang berharga;
( f ) apa-apa bantuan, peruntukan, persetujuan
atau pengaruh, atau bantuan, peruntukan,
persetujuan atau pengaruh yang berupa-
pura, dan apa-apa perjanjian atau pen-
dapatan, atau persetujua atau percubaan
untuk mendapatkan apa-apa harapan,
pemberian, pinjaman, bayaran, hadiah,
balasan atau suapan dalam erti perenggan ini;
( g ) apa-apa perkhidmatan, kemudahan atau keuntungan yang lain
walau apa jenis sekalipun, termasuklah melindungkan dari apa-
apa hukuman atau pelucutan yang terjadi atau yang ditakuti atau
dari apa-apa tindakian, atau perbicaraan tatatertib atau jenayah,
sama ada telah dimulaikan atau tidak, dan termasuklah
menjalankan atau tidak menjalankan apa-apa hak atau mana-
mana kuasa atau kewajipan yang rasmi;dan
( h ) apa-apa tawaran, usaha atau perjanjian mengenai
suapan dalam erti peranggan ( a ) sampai ( g );
‘kesalahan di bawah akta ini’ ertinya sesuatu kesalahan yang boleh
dihukum di bawah seksyen 3, 4, 5, 7, 8 atau 9 datermasuklah –
( a ) sesuatu percubaan melakukan kesalahan;
( b ) sesuatu persubahatan mengenai atau sesuatu pakat jahat jenayah
untuk melakukan (iaitu kehendak-kehendak yang ditakrifkan
dalam kanun keseksaan) mana-mana kesalahan itu, sama ada
kesalahan itu dilakukan atau tidak oleh sebabnya;
‘kesalahan yang ditetapkan’ ertinya sesuatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah seksyen 161, 162, 163, 164, 165, 213, 214, atau 215 dalam Kanun Keseksaan atau seksyen 137 dalam Akta Kastam, 1967, dan termasuklah –
( a ) sesuatu persubahatan mengenai atau sesuatu pakat jahat jenayah
unhtuk melakukan (iaitu kehendak-kehendak yang ditakrifkan
dalam Kanun keseksaan) mana-mana kesalahan itu, sama ada
kesalahan itu dilakukan atau tidak oleh sebabnya;
‘prisipal (pengetua)’ termasuk mana-manan majikan mana-mana orang
yang berkepentingan di bawah sesuatu amanah, dan mana-mana amanah
harta pusaka (seolah-olah iainya seseorang), mana-mana orang yang
berhak mendapat faedah dari harta pesaka si-mati, harta pesaka si-mati itu
(seolah-olah seseorang) dan, berkenaan dengan mana-mana orang yang
berkhidmat di dalam sesuatu badan awam, termasuklah badan awam itu;
‘badan awam’ termasuklah –
(a) Kerajaan Malaysia;
(b) Kerajaan sesebuah negeri;
(c) mana-mana jabatan, perkhidmatan atau usaha Kerajaan
Malaysia atau sesebuah negeri.
(d) mana-mana perbadanan, majlis, lembaga,pesuruhjaya
atau badan lain yang ada kuasa untuk bertindak di bawah
dan bagi maksud mana-mana undang-undang bertulis yang
berkuat kuasa dalam Malaysia atau mana-mana bahagiannya
berhubung dengan kerajaan tempatan, kesihatan awam
atau usaha-usaha mengenai kegunaan awam, atau sebaliknya
ada kuasa untuk mentadbir kumpulan-kumpulan wang
kepunyaan mana-mana Kerajaan dalam Malaysia, atau wang
yang didapati daripada kadar kadar,cukai atau bayaran-
bayaran men urut mana-mana undang-undang bertulis yang
berkuat kuasa dalam Malaysia atau mana-mana bahagiannya;
‘pegawai awam’ termasuklah mana-mana orang yang bekerja kekal atau sementara dalam sesuatu badan awam.

BAHAGIAN II
KESALAHAN-KESALAHAN DAN HUKUMAN-
HUKUMAN
Hukuman kerana rasuah
3. Mana-mana orang yang dengan sendirinya atau oleh atau bersama-sama dengan mana-mana orang lain ¬
(a) secara rasuah meminta-minta atau
menerima atau bersetuju menerima
untuk dirinya atau untuk mana-mana orang
lain; atau
(b) secara rasuah memberi, berjanji atau
menawar kepada mana-mana orang sama
ada bagifaedah orang itu atau orang lain,
apa-apa suapan sebagai suatu dorongan kepada atau hadiah untuk, atau berkenaan dengan ¬
(a) mana-mana orang yang melakukan atau tidak melakukan apa-apa mengenai apa-apa jua perkara atau urusan, yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku;
(b) mana-mana anggota, pegawai, atau penjawat sesuatu badan awam yang melakukan atau tidak melakukan apa-apa mengenai apa-apa jua perkara atau urusan, yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang mana badan awam itu ada bersangkut-paut, adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabila disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya.
Hukuman mengenai urusan rasuah dengan ejen
4. Jika - ¬
(a) mana-mana ejen yang secara rasuah menerima atau mendapat, atau bersetuju menerima atau mendapat atau cuba mendapat, daripada mana-mana orang, untuknya sendiri atau untuk mana-mana orang lain, apa-apa suapan sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya melakukan atau jangan melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan selepas berkuatkuasanya Akta ini, apa-apa perbuatan berhubung dengan perkara-perkara atau urusan prinsipalnya, atau supaya memberi atau jangan memberi kemudahan atau kepayahan kepada mana-mana orang berhubung dengan perkara-perkara atau urusan prinsipalnya;
(b) mana-mana orang yang secara rasuah memberi atau bersetuju memberi atau menawarkan apa-apa suapan kepada mana-mana ejen sebagai suatu dorongan atau hadiah supaya melakukan atau jangan melakukan, atau kerana telah melakukan atau tidak melakukan selepas berkuatkuasanya Akta ini, apa-apa perbuatan berhubung dengan perkara-perkara atau urusan prinsipalnya, atau supaya memberi atau jangan memberi kemudahan atau kepayahan kepada mana-mana orang berhubung dengan perkara-perkara atau urusan prinsipalnya; atau
(c) mana-mana orang dengan mengetahui memberi kepada seseorang ejen, atau jika seseorang ejen dengan mengetahui mengguna dengan niat hendak memperdayakan prinsipalnya, apa-apa resit, akaun atau suratan lain yang mengenainya prinsipal itu ada berkepentingan, dan yang mengandungi apa-apa pernyataan yang palsu atau silap atau cacat dalam mana-mana perkara penting, dan yang diketahuinya dimaksudkan untuk mengelirukan prinsipalnya;
ia adalah melakukan suatu kesalahan dan, apabiJa disabitkan, boleh dikenakan denda tidak lebih daripada sepuluh ribu ringgit atau penjara selama tidak lebih daripada lima tahun atau kedua-duanya.
Hukuman maksimum yang lebih berat dalam perkara-perkara tertentu
5. Seseorang yang disabitkan atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 3 atau 4, jika perkara atau urusan berhubung dengan sesuatu kesalahan yang dilakukan itu adalah suatu kontrak atau cadangan bagi sesuatu kontrak dengan mana-mana badan awam, atau kontrak keci1 untuk menja1ankan kerja yang bersangkut-paut dengan sesuatu kontrak itu, bo1eh dikenakan denda tidak 1ebih daripada sepu1uh ribu ringgit atau penjara se1ama tidak 1ebih daripada tujuh tahun atau kedua-duanya. (bersambung)
(Disaring dari manuskrip buku, Pencegahan Rasuah, oleh: Mokhtar Petah

No comments: