Friday, July 15, 2011

PENCEGAHAN RASUAHBAHAGIAN 3
KETERANGAN (KESAKSIAN)


Anggapan mengenai rasuah dalam perkara-perkara tertentu
14. Apabila dalam mana-mana pembicaraan terhadap seseorang atas sesuatu kesalahan di bawah seksyen 3 atau 4 jika dibuktikan bahawa apa-apa suapan telah dibayar atau diberi kepada atau diterima oleh seseorang yang bekerja dalam mana¬mana badan awam, suapan itu adalah disifatkan sebagai telah dibayar atau diberi dan diterima oleh secara rasuah sebagai suatu dorongan atau hadiah seperti yang tersebut dahulunya, melainkan jika dibuktikan sebaliknya.
Pernyataan yang diberi kepada polis boleh diterima
15. (1) Dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan oleh mahkamah mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau mengenai sesuatu kesalahan yang ditetapkan apa-apa pemyataan oleh seseorang yang dipertuduh, sarna ada pemyataan itu terjumlah kepada suatu pengakuan salah atau tidak atau secara lisan atau bertulis, yang dibuat pada bila-bila masa, sarna ada sebelum atau selepas orang itu dipertuduh dan sarna ada dalam masa polis menjalankan penyiasatan atau tidak, atau sarna ada atau tidak kesemuanya atau sebahagiannya sebagaijawapan kepada soalan-soalan, oleh orang itu kepada atau dalam pendengaran seseorang pegawai polis, sarna ada di terjemahkan kepadanya atau tidak oleh mana-mana pegawai polis yang lain atau oleh mana-mana orang lain yang berkenaan atau tidak dalam penangkapan itu, hendaklah diterima sebagai keterangan dalam pembicaraannya walaupun berlawanan dengan apa-apa yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis dan, jika orang itu menawarkan dirinya sebagai seorang saksi, apa-apa pemyataan yang tersebut boleh digunakan dalam pemeriksaan balas dan bagi maksud mencabar kebenarannya:
Dengan syarat bahawa pemyataan itu tidak boleh diterima sebagai keterangan atau digunakan seperti yang terse but di atas ¬–
(a) jika mahkamah berpendapat bahawa pernyataan itu telah dibuat oleh sebab sesuatu dorongan, ancaman atau janji berhubung dengan pertuduhan terhadap orang itu, yang datangnya daripada seseorang yang berkuasa dan yang cukup pada pendapat mahkamah, untuk memberi orang itu alasan-alasan yang pada pendapatnya munasabah bagi menyangkakan bahawa dengan membuat pernyataan itu ianya akan memperolehi apa-apa faedah atau mengelakkan apa-apa bahaya keduniaan berhubung dengan pembicaraan terhadapnya itu; atau
(b) mengenai sesuatu pernyataan yang dibuat oleh orang itu selepas ianya ditangkap, melainkan jika malikamah berpuas hati bahawa suatu amaran telah diberi" kepadanya dengan perkataan-perkataan yang berikut atau dengan perkat_an-perkataan yang bermaksud seurnparnanya: "Adalah menjadi kewajipan saya memberi amaran kepada kamu bahawa kamu tidak diwajibkan berkata apa-apa atau menjawab apa-apa soalan, tetapi apa-apa jua yang kamu katakan, sarna ada sebagai menjawab sesuatu soalan atau tidak, boleh diberi sebagai keterangan".
(2) Walau apa pun peruntukan yang berlawanan yang terkandung dalam mana-mana undang-undang bertulis, seseorang yang dituduh atas sesuatu kesalahan yang disebutkan dalam seksyen kecil (1) tidaklah terikat supaya menjawab apa-apa soalan berhubung dengan kesalahan itu selepas diberikan mana-mana amaran seperti yang tersebut di atas itu kepadanya.
Keterangan mengenai adat tidak boleh diterima
16. Dalam mana-mana pembicaraan sivil atau jenayah di bawah Akta ini maka keterangan tidaklah boleh diterima untuk menunjukkan bahawa sesuatu suapan seperti yang disebutkan dalam Akta ini adalah ada kebiasaan dalam mana-mana profesion, perdagangan, pertukangan atau pekerjaan.
Keterangan mengenai sumber-sumber wang atau harta
17. (1) Dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan oleh mahkamah mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini at au mengenai sesuatu kesalahan yang ditetapkan nyataan (perkara) bahawa seseorang dituduh ada memiliki, yang mengenainya ia tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, sumber-sumber wang atau harta yang tidak seimbang dengan sumber-sumber wangnya yang diketahui, atau bahawa pada masa kesalahan yang diperkatakan itu, ia telah menerima sesuatu pertambahan pada sumber-sumber wang atau hartanya, yang mengenainya ia tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan, boleh diterima dan boleh dipertimbangkan oleh mahkamah sebagai keterangan menyokong bagi keterangan mana-mana saksi dalam pembicaraan atau siasatan itu bahawa orang dituduh itu telah menerima atau mendapat atau bersetuju menerima atau telah cuba mendapat apa-apa suapan dan sebagai menunjukkan bahawa suapan itu telah diterima atau didapati atau dipersetujui untuk diterima atau dieuba untuk mendapat seeara rasuah sebagai suatu dorongan atau hadiah.
(2) Seseorang dituduh hendaklah, bagi maksud seksyen keeil (1), disifatkan sebagai memiliki sumber-sumber atau harta atau telah mendapat sesuatu pendapatan daripadanya jika sumber-sumber atau harta itu adalah dipegang atau pertambahan itu didapati oleh mana-mana orang yang, memandang kepada perhubungannya dengan orang yang dituduh itu atau kepada apa-apa hal keadaan lain, ada sebab bagi mempereayai ada memegang sumbet;-sumber atau harta itu atau telah mendapat pertambahan sebagai amanah untuk atau bagi pihak, atau sebagai suatu pemberian daripada, orang yang dituduh itu.
Keterangan rakan sejenayah
18. Walau apa pun hukum undang-undang atau undang-undang bertulis yang berlawanan, seseorang saksi dalam mana-mana pembicaraan atau siasatan seperti yang disebut dalam seksyen 17, tidak boleh dianggap sebagai tidak boleh dipereayai kebenarannya semata-mata oleh sebab sesuatu suapan dibayar atau diserah olehnya atau bagi pihaknya kepada seseorang ejen atau anggota badan awam.
Pemeriksaan pesalah-pesalah
19. (1) Apabila dua orang atau lebih dipertuduh atas sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, mahkamah boleh menghendaki seorang atau lebih daripada mereka supaya memberi keterangan sebagai seorang saksi atau saksi-saksi untuk pihak pendakwa.
(2) Mana-mana orang yang tersebut dalam seksyen keeil (1) yang enggan _engangkat sumpah atau menjawab apa-apa soalan yang sah hendaklah diambil tindakan terhadapnya dengan eara yang sarna seperti saksi-saksi yang enggan sedemikian boleh diambil tindakan undang-undang terhadapnya oleh Mahkamah Majistret atau Mahkamah Sesyen, mana yang berkenaan. .
(3) Tiap-tiap orang yang dikehendaki memberi keterangan di bawah seksyen kecil (1), yang pada pendapat mahkamah memberi penzahiran yang benar dan penuh mengenai semua perkara yang mengenainya ia diperiksa dengan sah, adalah berhak menerima suatu perakuan perlindungan dari Majistret atau Presiden itu, mana yang berkenaan, menyatakan bahawa ia telah memberi suatu penzahiran yang sebenar mengenai semua perkara yang mengenainya ia telah diperiksa, dan perakuan itu hendaklah menjadi suatu penghalang terhadap segala tindakan undang-undang terhadapnya mengenai semua perkara yang tersebut itu.
Perlindungan bagi pemberi maklumat
20. (1) Keeuali sebagaimana yang diperuntukkan kemudian daripada ini, sesuatu pengaduan mengenai sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan, tidak boleh diterima sebagai keterangan dalam mana-mana jua pembicaraan sivil atau jenayah, dan tiada seorang saksi pun boleh diwajib atau dibenarkan menzahirkan nama atau alamat seseorang pemberi maklumat, atau menyatakan apa-apa perkara yang mungkin menyebabkan ia diketahui.

(2) Jika sesuatu buku, suratan atau kertas yang dikemukakan sebagai keterangan atau yang boleh dikenakan pemeriksaan dalam apa-apa jua pembicaraan sivil atau jenayah ada mengandungi sesuatu catatan dalam mana seseorang pemberi maklumat disebabkan namanya atau diperihalkan atau yang mungkin menyebabkan ianya diketahui maka, mahkamah di mana pembicaraan itu diadakan hendaklah mengarahkan supaya catatan-catatan itu cftsembunyikan dari pandangan atau dihapuskan setakat mana yang perlu untuk memperlindungi pemberi maklumat itu daripada diketahui, tetapi tidak lebih daripada..itu.
(3) Jika dalam mana-mana pembicaraan berhubung dengan sesuatu kesalahan di bawah Akta ini atau sesuatu kesalahan yang ditetapkan mahkamah berpendapat, selepas dari siasatan penuh berkenaan dengan kes itu, bahawa pemberi maklumat itu telah bersengaja membuat dalam pengaduannya suatu pernyataan matan yang ia ketahui atau percaya sebagai palsu atau yang ia tidak percaya sebagai benar, atau berpendapat bahawa keadilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya di antara pihak¬ pihak dalam pembicaraan itu tanpa mengetahui pemberi maklumat itu, mahkamah boleh menghendaki supaya pengaduan yang asal, jika bertulis, dikemukakan, dan membenarkan siasatan dan boleh menghendaki penzahiran yang penuh mengenai pemberi maklumat itu.
(Disunting dari manuskrip buku, Pencegahan Rasuah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: