Thursday, June 5, 2008

PENGENALAN ISLAM HADHARI

Oleh: Mokhtar Petah

Bacalah dengan nama Tuhan kamu, yang mencipta.

Dia telah mencipta manusia dari segumpal darah.

Bacalah, dan Tuhan kamu itu Maha Pemurah.

Yang mengajar dengan pena (tulis baca).

Mengajar manusia apa yang belum di ketahuinya.

( Al Alaq: 1 – 5).

Pada tahun 610 M – tahun gajah, telah lahir ke dunia, seorang bayi, Muhammad bin Abdullah – putera Arab Qurisy keturunan Nabi Ismail alaihis salam bin Nabi Ibrahim khalilullah. Kemudian menjadi utusan-Nya untuk memberi rahmat kepada seluruh alam maya.

Wahyu atau firman Allah yang awal seperti maksudnya di atas ini, telah diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Junjungan, pada waktu Junjungan sedang tahannuf atau mengheningkan fikiran dan beribadat kepada Allah, dalam Gua Hira’, kira-kira 6 km sebelah utara kota Makah.

Firman Allah itu telah mengajar dan membimbing Nabi Muhammad s.a.w. dan manusia mengenai agama Islam – agama tauhid -, yang telah diwarisi dari Rasul-Nya, Adam alaihis salam. Dengan banyak perubahan yang bersifat evolusi dan revolusi kepada perubahan membangun peradaban umat manusia atau dapat diterjemahan dengan hadhari atau madani.

Agama Islam pada zaman para Rasul Allah sebelum Nabi Muhammad s.a.w., tidak bersifat hadhari atau madani, iaitu menuntut kehidupan dunia dan akhirat. Kerana pada awal kewujudan makhluk manusia atas muka bumi ini atau pada zaman Nabi Adam alaihis salam sampai kepada zaman para Rasul Allah Junjungan, agama Islam bersifat agama tauhid atau uluhiyah (ketuhanan) semata-mata.

Dalam buku-buku (suhuf) kepada Rasul-Rasul sebelum Rasul-Nya, Muhammmad s.a.w. atau sebelum al Quran, hanya ada arahan atau perintah yang menjuruskan kepada menyucikan diri, mengingati Allah, menghambakan diri dan menyembah-Nya. Buktinya seperti maksud dari firman Allah berikut:

Sesungguhnya beruntunglah orang yang

mensucikan diri.

Dan mengingati nama Tuhanya, dan

mengerjakan sembahyang.

Tetapi, kamu memilih kehidupan dunia.

Sedangkan hari kemudian itu lebih baik

dan lebih kekal.

Sesungguhnya, ini ada dalam suhu

(risalah-risalah) perbakala.

Suhuf (risalah-risalah) Ibrahim dan Musa.

(Al Alaq: 1-5)

Demikian juga dalam buku Injil (asli tanpa pindaan oleh musuh-musuh Islam) yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Alaihis salam. Kerana demikian sifatnya, maka para pengunut Islam yang terpengaruh dengan mereka yang berpegang kepaada kitab Injil, hingga pada zaman ini mereka memisahkan agama Islam dengan politik dan segala aspek kehidupan manusia.

Elok saya catatkan di sini, pada hari-hari saya menulis buku biografi Kadir Yusof Peguam Rakyat, saya telah bertukar-tukar fikiran mengenai Islam dengan Hakim Negara ini, Allahyarham Tun Sufian bin Haji Hashim, di pejabatnya, dalam Bandaraya Kuala Lumpur, pada satu petang, pada tahun 1997. Dengan merujuk kepada dua tiga buah buku undang-undang, dia berkata, “…saya tak pernah belajar politik boleh dicampur dengan agama atau dalam agama ada politik. Agama tetap agama, agama Allah, …Allah menyuruh umat manusia beribadat dengan-Nya.”

Dalam negara-negara umat Islam yang agama Islam diubah suai dengan nafsu manusia dan politik semasa,terutama Negara-negara ayang mengamalkan peodalaisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme dan fahaman-fahaman kebendaan yang lain, telah wujud dalam perlembagaan atau undang-undang menegah atau melarang mengamalkan politik dalam Islam.

Manakala dalam Quran Allah telah menentukan arah atau hala tuju agama Islam dengan sifat takammul atau syumul, iaitu membimbing manusia kepada peribadatan atau pengabdian diri kepada Allah dan mengamalkan ‘maaruf’ yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini.

Agama Islam juga bersifat wasatiyah, yakni melalui jalan tengah, seimbang dan sederhana serta bersifat harakah, iaitu mempunyai daya gerak dan berkembang mengikut keadaan waktu tertentu.

Bimbingan-bimbingan dalam Quran di atas adalah terkumpul dalam dua faktor penting, iaitu:

A - Fardhu ‘Ain, iaitu amal ibadat manusia kepada memperhambakan diri kepada Allah atau tauhid dengan iman, taqwa, ikhlas dan ihsan.Fardhu ‘Ain ini adalah menjadi ilmu dan amalan wajib atas tiap-tiap, individu lelaki dan perempuan yang layak dan yang beragama Islam.

B - Fardhu Kifayah, iaitu amal ibadah yang tidak wajib diketahui dan diamalkan oleh individu lelaki dan perempuan yang layak sekiranya ada orang lain dari umat Islam dalam kelumpuk atau negara yang telah mengetahui dan mengamalkannya.

Imam Al Ghazali (Abu Hamid Al Ghazali meninggal pada tahun 111M) dalam buku karyanya yang masyhur.Ehya Ulumuddin (kebangkitan ilmu-ilmu agama) telah menggariskan tentang Fardhu Kifayah, pada empat bahagian, iaitu:

1 - Usul (dasar-dasar, Quran, Sunnah, para sahabat dan Ijma’ ulamak (golongan ulama dalam berbagai bidang Ilmu pengetahuan).

2 - Furu’ (masalah-masalah cabang,seperti Fiqh, etika dan pengalamam mistik.

3 - Ilmu pengetahuan, kaedah, ilmu syaraf, bahasa Arab dan lain-lain (termasuki sains dan teknologi).

4 - Ilmu pengetahuan pelengkap, iaitu membaca, menterjemahkan Quran, mempelajari prinsip-prinsip ilmu Fiqh,penyelidikan biografi para perawi Hadis-Hadis dan lain-lain (termasauk karang mengarang, kira mengira dan berbagai maklumat).

(Dr. Mahdi Ghulsyani, The Holy Quran and Sciences of Nature, 1988).

Sebaik-baik sahaja Nabi Muhmmad s.a.w. berhijrah dari Mekah ke Yathrib - telah dibangunkan oleh seorang yang dianggap tali barut Yahudi, iaitu, Yathrib bin Mahlayil, dari Amalika. Dari tangannya orang Yahudi telah menakluk bandar tersebut dan kawasan sekitarnya. Kemudian dikuasai oleh orang-orang Yahudi Bani Qaylah dari golongan Ghazaan - , pada tahun 622M-1 Hirah Junjungan dengan para sahabatnya telah membentuk Negara Islam di Yathrib (Madinah). Dengan terbentuknya Negara Islam, maka Junjungan telah merobah kedudukan umat manusia yang beragama Islam dan tidak beragama Islam dengan hala tuju Islam Madaniyah (maju atau moden), iaitu dengan berpandukan doktrin dalam Quran yang mencangkupi dua dasar utama, iaitu Fardhu ‘Ain dan Fardhu Kifayah.

Dengan dua dasar utama itulah, agama Islam yang bersifat Addin, iaitu, memperhambakan diri kepada Allah dan mengamalkan semua aspek kehidupan manusia atau berperadaban, seperti pertanian yang meliputi bercocok tanam dan ternakan yang memerlukan berbagai ilmu pengetahuan, antaranya sains dan teknologi yang berpokok pangkalkan dari ‘Iqra’.

Untuk hidup sebagai seorang Islam sejati, Nabi Muhammad s.a.w. mengajak umat Islam menjalankan perusahaan, pedagangan, Baitul mal (dana harta), pertahanan dan ketenteraan, perpaduan antara umat Islam dan antara umat Islam dengan umat bukan Islam.

Pada tahun 622 hingga 632M, bagi melicinkan pentabiran pemerintahan atau kedaulatan Republik Islam, maka atas nama Rasul Allah dan Ketua Negara Islam, Junjungan telah melaksanakan empat perkara penting, iaitu:

1 - Menyatukan warga asal Yatrib, iaitu golongan ansar (penolong Nabi dan orang-orang Islam) dengan golongan muhajirin (pendatang Islam yang berhijrah bersama Nabi ke Yathrib) dalam satu ikatan Ikhwanul muslimin (persaudaraan orang-orang Islam) dengan satu Baitul Aqabah thaniah (perjanjian Aqabah kedua).Perjanjian itu oleh 73 lelaki dan 2 perempuan untuk memeluk agama Islam, memberi perlindungan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan para pengikut Junjungan serta memberi kuasa kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul Allah dan Ketua Negara Islam mengambil alih pemerintahan Yathrib dari golongan al Aus dan Khazraj.

2 - Menukar nama kota Yathrib kepada nama baru, iaitu Madinatul munawwarah atau kotaraya (bertamadun) dengan menentukan landskapnya, pasar-pasar dan kewajipan warganya.

3 - Menubuhkan masjid, iaitu Masjid Nabawi sebagai Pusat pentadbiran agama Islam dan politik atau sebagai sebuah parlimen bagi pemerintahan Islam.

4 - Membentuk sebuah masyarakat warga negara yang majmuk, iaitu orang-orang Islam Madinah dengan warga - warga Madinah yang terdiri daripada bangsa Arab,Yahudi dan bangsa-bangsa lain dengan golongan Islam dalam satu ikatan atau perjanjian yang dinamakan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah.

(Lihat: Kerajaan Mansuh Kekebalan Raja Melayu, 1993)

Dari langkah evolusi yang diamalkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada tahun-tahun itu telah memberi kejayaan kepada junjungan melaksanakan doktrin dari Allah dalam al Quran dengan mengadakan arah tuju agama Islama, iaitu Addin, agama Allah dan peraturan hidup umat manusia atau dengan pengertian madaniyah atau hadhariyah.

Pada masa Nabi Muhammad s.a.w. memerintah Negara Islam Madinah dengan corak demokrasi terpimpin (dipimpin oleh Quran dan Sunnah), Junjungan telah terus menerus menerima wahyu dari Allah yang memperlengkapkan Islam sebagai addin, iaitu dengan hikmah atau ilmu pengetahuan tentang cakarawala – bulan dan bintang-bintang, muka bumi - gunung ganang, tanah, sungai, lautan,dan segala macam hasil mahsul atas permukan bumi dan dalam bumi seperti tanaman, haiwan, serangga, udara, zarah atau atom, besi, perak, emas, mutiara, permata dan berbagai hasil galian. Dan semua itu ada terangkul dalam ilmu pengetahuan sains, teknologi dan ilmu-ilmu lain. (lihat: Mokhtar Petah, Rahsia Dari Quran – Haiwan dan Serangga, 1956).

Konsep Islam Hadhari bagi Negara Islam Malaysia akan mencapai kejayaan dalam bidang pembangunan jasmani dan ruhani rakyat. Ia akan menjadi contoh kepada umat Islam di negara-negara lain. Dan negara ini, isnya Allah, akan kekal sebagai sebuah negara yang bertuah – makmur dan aman -, rakyatnya yang bersatu padu dan mendapat keredaan Allah, seperti maksud firman Allah dalam Quran:

Negara bertuan dan Tuhan Pengampun

(mendapat keampunan Allah):

Saba:15.

Huraian: Negara yang rakyatnya makmur dan aman dengan hasil mahsulnya serta mendapat keampunan dan keredaan dari Allah.Untuk mendapatkan negara yang demikian, mestilah ada pada pemimpin dan rakyatnya seperti 10 tunggak yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, iaitu:ada faktor-faktor berrikut:

1 - Keimanan dan ketakwaan kepada Ilahi.

2 - Kerajaan adil dan beramanah.

3 - Rakyat berjiwa merdeka.

4 - Pengusahaan ilmu pengetahuan.

5 - Pembangunan ekonomi seimbang dan komprehensif.

6 - Kehidupan berkualiti.

7 - Pembelaan hak kumpulan minoriti dan wanita

8 - Keutuhan budaya dan moral

9 - Pemeliharaan alam semula jadi.

10 - Kekuatan pertahanan,

Negara yang berkonsep Islam Hadhari mustakah mengamalkan sepuluh tonggak di atas ini, jika tidak negara itu tidak akan mendapat keampunan dan keredaan dari Allah. Sesebuah negara yang tidak mendapat keampunan dan keredaan dari Allah, akan ditimpa oleh beberapa keburukan di dalamnya.Di antaranya:

1 – Tidak wujud perpaduan yang ‘tulus ikhlas’ di kalangan rakyat jelata.

2 - Tidak wujud keamanan sebaliknya berlaku berbagai kemalangan dan kekacauan.

3 - Walau pun hasil mahsulnya banyak hingga melimpah ruah, tetapi berkeadaan serba tidak cukup, ibarat ‘berselimutkan kain panjang lima; tutup kepala kaki telanjang, tutup kaki kepala terbuka’.

4 - Berlaku kejahatan, kecurangan, skandal termasuk perbuatan rasuah di kalangan orang-orang yang berkuasa.

5 - Rakan-rakan dalam pemerintah dan di kalangan rakyat cenderung kepada hidup berfoya-foya dan sentiasa melanggar hukum Allah dan undang-undang negara.

6 – Hasil mahsul negara dari bumi beransur berkurangan; minyak dan air kering, hasil galaian seperti emas, bijih timah, tembaga, perak dan sebagainya beransur mersut.

7 - Rakyat golongan muda tidak cenderung kepada kebaikan atau maaruf, sebaliknya mereka cenderung kepada melakukan keburukan atau ‘kemungkaran’.

8 - Keluarga berpecah belah, isteri menderhakakan suami hatta menduakan suami.

9 - Anak-anak menjadi bodoh dan terjerumus ke dalam kemaksiatan dan kebinasaan.

10- Negara akan mengalam kemiskinan dan kemelaratan.

Perhatikan kepada negara kita, iaitu semenjak mencapai kemerdekaan hingga kepada tahun 2003; kemewahan atau kemakmuran berada depan mata kita, tetapi telah berlaku berbagai-bagai tradedi, kemusnahan, kemalangan, ketidakadilan dalam masyarakat, rasuah dan tidak amanah di kalangan sebilangan pegawai-pegawai Kerajaan,badan-badan berkanun dan sebagainya.

Islam Hadhari yang diperkenalkan oleh Abdullah Badawi, bukan satu mazhab baru.Tidak bercanggah dengan Islam yang dijunjung oleh PAS dan umat Islam. Ia sekadar suatu pengenalan tentang hala tuju kepimpinan beliau.

Islam Hadhari mempunyai persamaan dengan Islam atau Hadharah Rabbaniah seperti yang diutarakan dalam ucapan dasar oleh Presiden PAS, Allahyarham Haji Yusof Rawa, pada Muktamar Tahunan PAS Ke -33, di Kuala Lumpur, pada 10 April 1987.

Semua orang Melayu dalam PAS, UMNO, PKR dan di luar parti-parti politik tersebut adalah menganut Islam yang sama, iaitu Hadhari atau Hadharah Rabbani.

Insya Allah dengan adanya kesedaran dari semua pihak dan masing –masing kembali kepada Islam dan berada dalam keadaan seperti Allah sentiasa di samping, maka negara kita dan kita semua tidak akan menuju kepada kemusnahan.

No comments: