Friday, May 30, 2008

PEMIMPIN YANG BODOH

Nabi Muhamad s,a.w. telah bersabda: Sesungguhnya Allah tidak akan menarik ilmu sekali gus dari hambanya, melainkan dengan menarik (mewafatkan) ulama sehingga kalau tidak ada lagi tinggal sorang alim pun, manusia mengangkat orang bodoh menjadi pemimpin. Maka (para pemimpin yang bodoh itu) ditanya orang (mengenai hal keagamaan), lalu mereka berfatwa (menjawab pertanyaan itu) dengan tidak bersandarkan ilmu, maka itu sesat dan menyesatkan.

Perawi: Imam Ahmad, Asy Syaikhan,

At Turmuzi dan Ibnu Majah.

No comments: