Saturday, January 31, 2009

SAJAK

PEMIMPIN YANG GAGAL

Tangan wajanya menepuk dada berpapan,

Suaranya membelah langit dan bumi,

Jerkahnya bagaikan gugur bulan,

Qarun dan Fir’un bertakhta pada hatinya.Pada ketika kuasa di tangannya,

Bukit bukau roboh, punah,

Rimba balak jadi padang tekukur,

Habuan para tukang ampunya.Sedikit para pengikutnya nan jujur,

Bagaikan beruk jantan turun minyak

Berseringai taring menanti waktu,

Tempurung lututnya jadi sasaran.Dia pemimpin yang gagal,

Kuasa di tangannya bagaikan api lilin,

Angin kencang menerpa tiba,

Api padam lilin rebah,

Gagalnya mamah dirinya sendiri.Mangsa politiknya rakyat murba,

Siang malam menelan janji indah,

Ketawa bersiringai gigi sebatang,

Air liur kering di lidah.Dia pemimpin yang gagal,

menyatukan umat mulia,

menyempurna harakah ditangan,

hidupnya moyok bak kera duku di dahan.


Wetland, Putrajaya …………………..Mokhtar Petah

PEMIMPIN DAN RAKYAT

LAKSANA BUAYA DENGAN KEDIDI

Oleh: Mokhtar Petah


Putrajaya, Sabtu: Setiap manusia memerlukan manusia yang lain, begitu juga pemimpin dan orang kaya memerlukan orang lain laksana buaya dengan burung kedidi saling memerlukan, demikian Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia, Dato’ Misrah Ibrahim berkata hari ini.

“Manusia perlukan manusia yang lain, macam buaya perlukan burung kedidi untuk membersihkan giginya dan kedidi perlukan buaya untuk mendapatkan makanan dari tahi gigi buaya itu,” katanya.

“Buaya dan kedidi saling kerjasama, buaya tidak memakan kedidi, sebaliknya kedidi membantu buaya, jika ada manusia dating ungtuk membahayakan buaya, kedudukan akan berbunyi dan buaya lari ke dalam sungai,” katanya lagi.

“Guru perlukan murid-murid, pemimpin perlukan manusia pengikutnya untuk kekuasaannya dan orang kaya perlukan orang miskin untuk tujuan kekayaannya,” tambahnya.

Menurutnya, walau bagaimana super power manusia, dia memerlukan orang ramai bagi tujuan kekuasaannya, kalau tidak negaranya tidak akan mencapai kejayaan dalam semua bidang dan dia tidak akan berjaya dengan super powernya.

Beliau telah berkata demikian dalam ucapannya kerana merasmikan Hari Keluarga warga Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran, yang diadakan di Taman Wetland, di sini pada pagi ini.

Misrah Ibrahim telah mengakui, bahawa kemiskinan tidak akan dapat dihapuskan sampai bila - bila, kerana kalau tidak ada kemiskinan, maka kekayaan pun tidak akan mencapai kejayaan kerana tidak ada orang miskin yang membantu orang kaya.

Beliau telah menyatakan tidak puas hatinya terha, hanya menumpukan kepada buku pelajaran yang mereka pelajari sahaja, yang menyebabkan mereka seperti tidak terdaya mencapai tahap golongan cendekiawan.

Dalam pertemuan dengannya setelah beliau berucap, beliau telah menjelaskan tentang betapa kekusaan dan kepandaian Allah mencipta air tawar dan air masin yang mengalir dan bertemu ‘antara keduanya ada batas yang tidak dilampauinya’ seperti dalam Quran, surah Ar Rahman: 20.

Begitu juga tentang Allah menjadikan Tiga Segi Bermuda, sebagai benua jin yang hingga sampai pada hari ini temoat itu menjadi mistri.

Menurutnya, sejak dua puluh tahun lalau beliau telah mngumpulkan bahan-bahan tulisan dari para cendekiwan dunia dan berharap akan dapat ditulisnya sebuah buku untuk berkongsi pengetahuan dengan orang ramai.

Hari keluarga trsebut dipenuhi dengan berbagai acara suka, riadah dan juamuan makan yang dapat menjadikan semua keluar dari warga Bahagian Pendudukan Guru sebagai satu keluar besar yang akan mendatangkan banyak faedah.

Di bawah ini adalah gambar – gambar sekitar Hari Keluaga BPG tersebut

Hari Keluarga Bahagian Pendidikan GuruQURAN

PENBALASAN


Sesungguhnya orang - orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik, itulah makhluk (manusia) yang amat baik.
Pembalsan untuk mereka di sisi Tuhan, ialah syurga 'Adn yang mengalir sungai - sungai di dalamnya, mereka kekal di sana selama - lamanya, dan mereka merasa senang kepada Tuhan. Yang demikian itu untuk siapa yang takut kepada Tuhannya. - Al Baiinah: 7, 8.

HADIS

FATWA

Sesiapa yang diberi fatwa yang tidak bersandar (kepada Quran dan Sunnah), maka sesungguhnya dosanya itu dipikul oleh orang yang memberi fatwa tersebut.
- Hadis Nabi Muhammad s.a.w. dan perawi: Imam Ahmad dan Abu Majah.

PETUA

GELAP MALAM

Kebanyakan orang alim berpendapat, gelap malam itu disukai oleh hantu atau syaitan, tetapi bagi orang yang sedang bercinta, gelap malam itu indah, seperti dalam pelukan kekasih dan bagi pengarang, penyair, atau sasterawan, gelap malam itu , Allah mengurniakan ilham tidak putus -putus.

Friday, January 30, 2009

FATWA

PROSES PENGELUARAN FATWA

[Ramai dari umat Islam di Malaysia yang tidak mengetahui secara tepat akan fatwa yang dikuat kuasakan oleh kerajaan. Proses pengeuaran fartua.Ada negeri yang tidak segera menerimanya. Berikut ini kami menyiarkan artikekl mengenai ‘fatwa semasa’ dari majalah Suara Masjid, bilangan 62, tahun 8, Januari 2008, halaman 14,15, diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Kami berharap orang ramai akan dapat memahaminya setelah membacanya. – Editor, Petah Shahrir Aidid.]


A - Melalui Arahan Mesyuarat Majlis Raja - Raja

Proses pengeluaran fatwa ini bermula apabila Mesyuarat Majlis Raja -Raja menitahkan supaya Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengeluarkan fatwa tentang sesuatu isu yang timbul dalam mesyuarat. Setelah JKF bersidang dan bersetuju

mengeluarkan fatwa makafatwa berkenaan akan dirafakkan kepada Mesyuarat Majlis Raja - Raja Melalui MKI. Fatwa yang telah diterima oleh Majlis Raja - Raja tersebut akan dibawa kepda pihak berkusa Agama Islam Negeri tanpa boleh dipinda dan seterusnya akan diwartakan oleh negeri berkenaan. Antara fatwa yang pernah dikeluarkan melalui proses ini adalah fatwa Pengharaman Pertubuhan Al - Arqam, isu Kafit Mengkafir dn isu Penggunaan Nama isu Penggunaan Nama Islam dalam Pertubuhan.


B - Tanpa Arahan Mesyuarat Majlis Raja – Raja

Proses pengeluaran fatwa inhi adalah melalui permohonan orang awam, agensi kerajaan, swastas, pertubuhan dan sebagainya. Isu – isu yang dikemukakan tersebut akan dikaji dengan terperinci terlebih dahulu oleh Bahagian Penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dan seterusnya akan dikemukakan kertas kajian fatwa yang dibuat dua buah panel, iaitu Panel Kajian Syariah (PKS) dan Panel Kajian Akidah (PKA). Kedua – dua panel tersebut terdiri daripada beberapa orang mufti dan ahli akandemik Institut Pengajian Tinggi Awam merupakan lantikan JAKIM secara pentadbiran.

Di samping itu, pengerusi kedua – dua panel yang dilantik ini adalah dari kalangan ahli JKF. Mungkin amalan semasa, isu - isu berkaitan syariah akan dikemukakan kepada Masyuarat PKS manakala permsalahan berkaitan akidah dan pemikiran akan dibentangkan di dalam Mesyuarat PKA.setelah kertas fatwa yang disediakan oleh Bahagian Penyeidikan JAKIM ini dibahaskan secara mendalam di peringkatr kdua – dua panel tersebut, selepsa iu akan dibentangkan pula di dalam MJKF ungtuk diputuskan sesuatu keputusan hukum.

Keputussn hokum yang diputuskan oleh MJKF ini akandibawa ke Jawatankuasa Fatwa/ Perujding Hukum Syarak Negeri – negeri dan ngeri booleh menolak, meminda keputusan tersebut atau menerimanya tanpa pindaan. Antaea keputusan yang diputuskankan oleh MJKF adalah Hukum Peraduan SMS, Hukum Orang Islam Mnegucapkan Tahniah dana Ucapan Selamat Bersempena Perayaan Agama Bukan Islam, Pelaksanaan Ibadah di International Space Station (ISS), Hukum Melantik Wanita Sebagai Hakim Syari’e, Hukum Penggunaan Ayat – ayat Suci Al Quran dan LaungIan Azan Dalam Nada Dering Dan Paparan Skrin Di Dalam Telelfon Bimbit. Hukum Ke atas Produk Investment Link Menurut Islam, Hukum Pemutual Fund, Pelaburan Ke Atas Syarikat Swiss Cash, Hukum Pengklonan Tarapeutik dan Penyekidikanh Sel Stem (stem cell), Heamophilia Dan Kanak – Kanak Cacat Akal, Hukum Pelaksanaan Ibadah bagi Pesakit Yang Menggunakan Beg Kolostomi, Hukum

Menggunakan Kaedah Ibu Tumpanhg (Surrogate Motherhood) Untuk Mendapatkan Zuriat, Hukumj Membangunkan Tanah Wakaf Khas Dengan Pembangunan Selain Daripada Niat Asal Pewakaf dan sebagainya.

Pewartaan Fatwa dan Bidangkuasa Negeri

Jaduan Kesembilan Senarai II, Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa urusan hal ehwal agama Islam berkaitan dengan orang Islam trletak di bawah bidang kuasa negeri -negeri.

Fatwa adalah merupakan salah satu pekara berkaitan agama Islam yang menjadi urusan dan tanggungjawab negeri - negeri. Sehubungan itu, negeri - negeri adalah bertanggungjawab mengdakan peraturan - peraturan dan undang - undang mengenai fatwa di negeri masing - masiang supaya pentdbiran agama Islam dan fatwa dapat dilaksanakan dan dikuatkuasakan dengan sah di negeri tersebut.sama ada di peringkat JKF atau MJKF belum lagi mempunyai kuasa sehinggalah diwartakan di peringkat negeri. Cuma yang berbeza ialah keputusan fatwa JKF perlu diikuti dan dilaksanakan (diwartakan) oleh pihak berkusa agama Islam Negeri tanpa sebarang pindaan, manakala keputusan fatwa yang diputuskan oleh MJKF pula boleh dibincang, diterima, dipinda atau ditolak oleh pihak berkusa Agama Islam Negeri.

Kesimpulan

Pengurusan institute fatwa dan pelaksanaannya di Malaysia mempunyai kaedah dan sistem yang tersusun sejajar dengan keperluan dan tuntutan masyarakat Islam (pada) masa kini. Kaedah ini dilihat sebagai sebagai antara usaha alim ulama di Negara ini memandu dan membantu umat Islam menghayati tuntutan syarak dengan baik.

Adalah penting untukkita memahamii bahawa system pengeluran fatwa di Negara ini adalah dilakukan secara prbincangsan di kalangan para mufti dan cendekiawan Islam dengan merujuk kepada kaedah pengeluaran fatwa.

(Tamat)

PROSES

SAINS POLITIK

NEGARA ISLAM DENGAN RAKYAT

(sambungan dari minggu lalu)

Oleh: Mokhtar Petah

Negara Islam mestilkah melaksanakan Hukum Syara’ (perundangan Islam) ke atas semua rakyat atau warga negaranya, tidak kira, sama ada mereka itu beragama Islam atau berag ama lain,iaitu:

1 – Semaua perundangan Islam mesti dilaksanakan ke atas orang

Islam dengan tidak ada pengecualian, seperti keudukan dan

sebagainya.

2 - Rakyat atau warganegara yang tidak beragama Islam mesti

dilaksanakan semua perundangan ke atas mereka, tetapi mereka

bebas menganut agama masing - masing dan mengamalkan adapt

budaya mereka.

3 - Rakyat atau warganegara bukan beragama Islam hendaklah

dilayan sama dengan rakyat atau warga negara beragama Islam

seperti makan minum, pakaian dan segala keperluan hidup

mereka termasuk pelajaran.

4 - Urusan nikah – kahwin dan cerai rakyat atau warganegara bukan

Islam dilaksanakan menurut agama masing - masing.

5 - Lain – lain hukum syarak atau perundangan Islam dan semua

urusan Islamiah, dalam bidan muamalat, kanun kesiksaan,

kanun kesaksian, peratuan – peraturan pemerintahan, ekonomi,

sosial dan sebagainya hendaklah dilaksanakana ats emua rakyat

atau wasrganegra Uskam dan bukan Islam.

Pelaksanaan hukum atau perundangan Islam mesti dilaksanakan

kepada penduduk tetap atau pendatang dalam Negara Islam.

Walau bagaimanapun duta – duta dan konsol – kosol negara asing

Dan mereka yang bertaraf demikian, dikecualikan, kerana

mereka mendapap perlindungan atau kawalan diplomat

(diplomatic immunity).

(Bersambung kepada minggu depan).

MB SELANGOR

MB dedah penyelewengan BN Selangor di sidang Dun Mac ini
Saidah Hairan

KUALA SELANGOR, 29 Jan (Hrkh) - Menteri Besar, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim akan mendedahkan penyelewengan kerajaan BN Selangor di bawah pimpinan Dato' Seri Dr Mohd Khir Toyo dalam sidang Dewan Undangan Negeri (Dun) Mac nanti.

Ini dilakukan selepas Khir Toyo mendedahkan dokumen kononnya Khalid mengarahkan Selangor Industrial Corporation Sdn Bhd membiayai pembelian 46 ekor lembu untuk dikorbankan dan diagih-agihkan di kawasan Parlimen Bandar Tun Razak.

"Saya belajar daripada dia (Khir), tapi saya hanya dedahkan dalam Dun dan bukan boleh kita dedahkan macam ini�Saya percaya dia setuju sebab kita dalam proses keterbukaan," katanya ketika ditemui dalam majlis perasmian projek Laman Dapur di Dun Ijok.

Beliau mengingatkan Khir yang juga bekas Menteri Besar ketika memegang jawatan itu telah mengangkat sumpah dan menghormati Akta Rahsia Rasmi (OSA).

Tindakan Khir itu telah memberi kesempatan kepada beliau untuk membuat pendedahan tentang penyelewengan pada ketika pentadbirannya, tegas Khalid.

"Saya akan buka surat pemberian tanah dan kontrak kepada semua yang telah dibahagi," katanya.

Khalid menegaskan sejak awal lagi beliau menyokong OSA perlu dimansuhkan dan hanya pada perkara untuk keselamatan negara saja perlu dirahsiakan.

Tetapi tambah beliau, bagi penjualan lembu dan sebagainya tidak menjadi masalah untuk didedahkan dan OSA tidak boleh digunakan hanya untuk menjaga kepentingan satu-satu pihak sahaja.

Khalid yang menjadi Adun Ijok dan ahli Parlimen Bandar Tun Razak akan bekerja keras untuk membetulkan penyelewengan selama ini.

Katanya, dalam usaha membetulkan penyelewengan mesti ada keterbukaan kerana dengan cara itu baru dapat menyelesaikan segala permasalahan.

"Saya bekas CEO dan masuk politik kerana hendak membuat perubahan dan saya akan sentiasa membuat perubahan," tegasnya. - lanh _

(Berita inji diambil dari Harakah Daily 30 Januari 2009)

KHUTBAH JUMAAT MASJID PUTRAJAYA 30 JANUARI 2009

MEMBANTU ATASI KEGAWATAN EKONOMI

ساي برفسن كفد ديري ساي دان مثرو كفد سيدغ جمعة يغ دكاسيهي سكالين, ماريله سام2 كيت برتقوى كفد الله سبحانه وتعالى دغن سبنر2 تقوى سرتا ملقسناكن سضالا فرينتهث دان منجاءوهي سضالا لارغنث. موده-مودهن كيت مندافت كبركتن هيدوف ددنيا دان دأخيرة.

سلاءين درفد دنيا ضاضل مغحكوم كضانسن إسرئيل، دنيا جوضا سكارغ سدغ مغهادفي مسئله اتو كملوت ايكونومي يغ ساغت كتارا. كملوت يغ برمولا دأمريكا شريكت ايت, كيني تله مريبق كنضارا لاءين سفرت نضارا2 دإيروفه دان دأسيا تيمور سهيغض منججسكن فريستاسي ايكونومي دنيا. نضارا كيت جوض تيدق ترلفس درفد مغالمي كسن يغ سام دسببكن هوبوغن فرداضغن انتارابغسا يغ وجود سلاما اين. اف يغ ممبيمبغكن كيت اياله قدر فرتومبوهن منجادي نيضاتيف دان فغغضورن تله منيغكت سرتا موتو هيدوف مولاءي ترججس دكباثقكن نضارا.

فرسوءالن بسر تيمبول دسيني اياله باضيمانكه سيتواسي اين بوليه ترجادي؟. جك دتليتي, مسئله كضاوتن ايكونومي اين سبنرث برمولا دري سيستيم كأواغن بارت يغ برضنتوغ كفد سيستيم هوتغ انتوق منجان فرتومبوهن ايكونومي مريك. هوتغ2 اين يغ برجمله بربيليون دولر اداله تيدق براساسكن كفد أساس2 ايكونومي يغ كوكوه. أخيرث, اي مغالمي كسوسهن انتوق فروسيس فمبايرن باليق. كأداءن اين مثببكن كسلوروهن سيستيم فربغكن دان كأواغن نضارا مريك ترضوضت. اين دبوروقكن لاضي افبيلا باثق بغك دنضارا لاءين يغ تله ترليبت دغن فمبرين فينجامن دان فلابورن انتارابغسا منجادي هورو-هارا.

كسجهتراءن ايكونومي اتو إقتصاد نضارا اداله فنتيغ كفد كيت سموا. اين كران اي اكن مننتوكن فلواغ فكرجاءن, فلواغ منخاري نفقه دان فندافتن دمي كسجهتراءن كلوارض دان ديري كيت سنديري. إسلام منونتوت أومتث اضر سنتياس براوسها دان بروسفادا انتوق ممفرباءيكي تاهف موتو هيدوف سرتا مغيلق دري ترجروموس كفد كملوت كمسكينن دان كفافاءن. كمسكينن دان كفافاءن اكن مثببكن كيت هيلغ كيقينن ديري دان سغضوف مغضاداي مروه ديري. دفريغكت يغ لبيه مناكوتكن, كفافاءن بوليه مثببكن ماءنسي منخاري فكرجاءن يغ تيدق برمروه, رنده اخلاق سرتا منجادي كفور.

اوليه سبب ايت, إسلام مغضالقكن أومتث براوسها دان بكرجا دغن تولغ امفت كرت, بوكن منجادي فمينتا صدقة. برداسركن سجاره كهيدوفن نبى r, كيت دافتي بهوا بضيندا سنديري فرنه مغضمبالا كمبيغ دان برنياض انتوق منخاري نفقه يغ حلال دان بوكن مغميس ممينتا دكاسيهني اورغ لاءين. دالم كأداءن سماس اين فولا, سباضاي اينديؤيدو, كيت سموا هندقله ممبنتو سضالا اوسها انتوق مغورغكن كسن بوروق دان كريسيس ايكونومي انتارابغسا اين. كيت واجب منجالنكن كرجا دان توضس دغن فنوه تكون اضر فرودوكتيؤيتي دان موتو حاصيل كرجا كيت, ستنديغ دغن فريغكت أنتارابغسا. دغن اين نضارا كيت اكن تروس منجادي تومفوان فلابورن اسيغ يغ بوليه ممبنتو منجان فلواغ فكرجاءن.

باضي مريك يغ برخدمت دالم فرخدمتن كراجاءن دان سكتور عوام فولا, هندقله سنتياس براوسها منيغكتكن فريستاسي دغن مغورغكن كرينه بيروكراسي دان فروسيدور2 يغ تيدق واجر اضر فروسيس سسوات فرموهونن ايت دافت دفرخفتكن. سكيراث كيت سغاج مليغهكن كرجا يغ دأمانهكن, مك اين برمعنى كمالسن دان كمالسن ايت اداله ساتو صفة كجي.

إمام بخاري دان مسلم مروايتكن يغ أنس بن مالك رضي الله عنه بركات بهوا بلياو سريغ مندغر رسول الله r مغوخفكن دعاء اين:

مفهومث: " يا الله اكو موهون فرليندوغن درفدمو دري راس كخيوا دان سديه, دري صفة لمه دان مالس, جوض دري صفة كدكوت دان فغخوت. اكو موهون فرليندوغنمو دري خغكمن هوتغ دان فنيندسن ماءنسي."

سلاءين ايت, كيت هندقله منجالنكن توضس دغن إخلاص انتوق مغيلق دري ترجبق كفد اونسور2 رشوه اتو فركارا يغ دكوتوق اوليه الله سبحانه وتعالى. حال اين درقمكن دالم فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة الأحزاب أية 72:

مقصودث: " سسوغضوهث كامي تله كموكاكن امانه كفد لاغيت دان بومي سرتا ضونوغ-ضانغ, مك مريك اغضن مميكولث دان بيمبغ تيدق دافت مثمفورناكنث; دان ماءنسي سغضوف مميكولث. سسوغضوهث ماءنسي ايت امت ظاليم دان جاهيل."

ماناكالا مريك يغ بكرجا سنديري سفرت فنياض, فتاني دان سباضايث, هندقله منجالنكن كرجا دغن فنوه كأخلاصن دان تكون اضر حاصيل كرجا كيت ممواسكن فيهق فلغضن دان فمبلي. سسوغضوهث الله سبحانه وتعالى اكن سنتياس ممبري رحمة دان فهالا كفد مريك يغ منجالنكن كرجا دغن سمفورنا كران الله ساغت سوكا كفد كسمفورناءن.

اداله فرض عين أتس أومت إسلام ممبنتو منضقكن ايكونومي أومت إسلام ماس اين. ساله ساتو بنتوان يغ دافت دلاكوكن اياله ممبنتو اوسها فيهق فمرينته انتوق مغوكوهكن ايكونومي نضارا دالم فلباضاي اسفيك. تغضوغجواب اين بوكن دفيكول اوليه فيهق فكرجا دان فنياض سهاج, بهكن ترلتق دأتس باهو سموا رعية سباضاي فغضونا. ستياف فرودوك ممرلوكن فغضونا دان فمبلي. جوسترو, فغضوناءن اداله ساتو بهاضين فنتيغ دالم فربلنجاءن نضارا.

اف يغ فنتيغ, أومت إسلام هندقله منجادي فغضونا يغ برهيمه, ياءيت بربلنجا دغن خارا يغ تيدق ممبذير. ايغتله بهوا فمبذيرن ايت اداله سودارا شيطان. فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة الإسراء أية 27:


مقصودث: " سسوغضوهث اورغ يغ بوروس ايت اداله سودارا شيطان, سدغ شيطان ايت فولا اداله مخلوق يغ ساغت كفور كفد توهنث."

منبر مثرو حاضيرين سكالين, ماريله كيت بربلنجا كفد بارغ2 فرلو سهاج انتوق ديري دان كلوارض دغن لبيه وسفادا. بارغ2 فرلو اين مليفوتي فربلنجاءن انتوق ماكن مينوم, تمفت تيغضل يغ سليسا, فرسكولهن انق , فغغكوتن, كلس تمبهن, كومفوتر, راوتن دان فراوبتن سرتا فلنخوغن اضر كيت دافت مموفوق سماغت كلوارض بهاضيا.

دالم ماس يغ سام, كيت هندقله مغيلق دري برصفة بوروس ياءيت كترلالوان دان ممبذير دغن فربلنجاءن يغ تيدق ممبري فائده كفد ديري دان كلوارض. اينيله معنا كوسفاداءن دالم خارا كيت مغوروس كأواغن سنديري. عمالن كأواغن يغ تيدق بوروس تتافي برهيمه, اكن دافت ممبنتو كيت ممبلي حاصيل كلوارن دان فرخدمتن اورغ لاءين دان دغن دمكين مريك فولا اكن منريما فندافتن حلال دري كيت دان ستروسث مغكلكن فلواغ فكرجاءن مريك.

اداله دضالقكن جوض اضر أومت إسلام منابوغ دمي ماس دفن ملالوءي اينستيتوسي كأواغن يغ دإعتراف دان صح. بودايا منابوغ ساغت ممبنتو كران تابوغن ايت اكن ممبري سومبر انتوق فلابورن باضي ممبينا ستوك مودل نضارا سلاءين دضوناكن انتوق فلابورن دالم سكتور2 يغ فنتيغ كفد كيت سموا.

كسن بوروق كضاوتن ايكونومي اين تيدق دافت دأيلقكن سفنوهث. سباضاي مغأخيري خطبه, منبر مثرو سموا فيهق, ماريله سام2 كيت ممبنتو فيهق فمرينته انتوق مناغني كملوت ايكونومي اين سوفاي كسن بوروق كضاوتن ايكونومي انتارابغسا دافت دكورغكن سرتا فلواغ فكرجاءن دان فندافتن سارا ديري دان كلوارض تيدق ترهاكيس سفنوهث ملالوءي لغكه برايكوت:

فرتام : بكرجسام مغهاروغي ضلومبغ ايكونومي يغ تيدق مننتو اين دغن صبر;

كدوا : ممفرتضوهكن أساس ايكونومي دان منستابيلكن فاسرن كأواغن دغن منيغكتكن دايا ساءيغ ايكسفورت, مغورغكن ايمفورت دان مغضالقكن فغضوناءن بارغن كلوارن تمفتن;

كتيض : مغاول اينفلاسي دغن فربلنجاءن يغ برجيمت خرمت دان مغاول فروبهن كناءيقكن هرض بارغ;

كأمفت : منيغكتكن لاضي فريستاسي فنتدبيران كراجاءن دان سيستيم فرلقساناءن برداسركن كخكفن, فرساءيغن, امانه دان سباضايث; دان

كليما : ممباغونكن سومبر ماءنسي ملالوءي فنيغكتن حاصيل كرجا بوروه يغ خكف ملالوءي لاتيهن, لاتيهن سمولا, مغضوناكن تيكنولوجي يغ منجيمتكن تناض دان فغورغن فغضوناءن بوروه أسيغ.

فرمان الله سبحانه وتعالى دالم سورة البقرة أية 214:

مقصودث: " اداكه فاتوت كامو مثغك بهوا كامو اكن ماسوق شرض, فدحال بلوم سمفاي كفد كامو (اوجين دان خوباءن) سفرت يغ تله برلاكو كفد اورغ2 يغ تردهولو درفد كامو؟ مريك تله دتيمفا كفافاءن (كموسنهن هرتا بندا) دان سراغن فثاكيت سرتا دضونخغكن (اوليه انخمن بهاي موسوه), سهيغض بركتاله رسول دان اورغ2 يغ برايمان يغ اد برساماث: بيلاكه (داتغث) فرتولوغن الله؟ كتاهوءيله سسوغضوهث فرتولوغن الله ايت دكت (أصلكن كامو برصبر دان برفضغ تضوه كفد اضام الله)."

POLIS


KESEDARAN MENCEGAH JENAYAH

ROGOL

(sambungan dari minggu lalu


[Kami menyiarkan panduan mencegah jenayah rogol yang dikeluarkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia untuk menjadi panduan kepada para gadis. Setiap anak gadis termasuk semua wanita hendaklah meneliti panduan ini agar mereka dapat mengelak dari kejadian yang tidak diingini ini. – Editor, Petah Shahrir Aidid.]


ROGOL

TIDAK BOLEH


ROGOL adalah satu perbuatan yang ganas. Rogol berlaku apabila seseorang tidak rela atau dipaksa melakukan sekas. Rogol mencabuli tubuh mangsa. Rogol adalah mengenai kuasa dan kawalan penggunaan seks dan keganasan sebagai senjata.

Rogol boleh berlaku kepada sesiapa sahaja - kanak - kanak, pelajar, isteri, ibu8, wanita bekerja, orang tua, yang kaya dan miskin, dan juga pada golongan lelaki.Kebanyakan kejadian rogol telah terlebih dahulu dirancang dan melibatkan orang yang dikenali mangsa termasuk rakan sekerja dan sahabat handai.

PEROGOL pula boleh terdiri daripada sesiapa sahaja – rakan sedarjah, rakan sekerja, jiran atau penghantar pesanan barangan, sahabat, anggota keluarga atau penjaga. Tidak kira mereka hodoh atau menarik, pemalu ataupun periang. Sebahagian besar kes rogol melibatkan orang yang mangsa kenali dan percaya. Mereka kelihatan biasa sahaja, mempunyai pekerjaan dan berkeluarga. Antara yang pernah disabit kesalahan ialah jurutera, pelajar, keranai, polis dan guru.

Janayah rogol juga termasuk sumbang muhrim, iaitu apabila seorang ahli kelaurga yang mempunyai pertalian darah ataupun melalui hubungan perkahwinan dengan mengsa melakukan rogol terhadap saudaranya itu. Dalam kes ini selalunya perogol adalah lebih tua daripda mangsa. Kebanyakan mangsa berumur bawah daripada 16 tanhun.


PEROGOL biasanya akan terus melakukanjenayah rogol sehinggalah mereka tertangkap.

KEBANYAKAN KES ROGOL BOLEH DICEGAH

Gunakan Logik

* Berjalan dengan penuh yakin dan dengan tujuan yang khusus.

* Berhati – hati dan sensitif kepada persekitaran.

* Jangan berada di bawah pengaruh minuman keras dan dadah.

* Percaya kepada kata hati. Jika rasa pesekitaran tidak selamat,

tinggalkan tempat tersebut. Dapatkan teman atau pengawal

keselamatan untuk menemani anda apabika ke tempat gelap atau

berjauhan, khususnya pada waktu malam seperti tempat letak

kereta, tandas dan tempat kerja selepas waktu kerja.

* Simpan penyembur pemedih mata di dalam kocek

Untuk melindungi diri anda.

* Gunakan lif atau eskalator, jangankan gunakan tangga seorang diri.

* Jika menaiki teksi, ingat nombor pendaftaran teksi tersebut dan

maklumat diri pemandu tersebut.

* Segera menghubungi rakan atau ahli keluarga jika merasakan

Sesuatu yang tidak benar.

* Jangan ikut kenalan ke tempat terpencil.

* Jika berjalan seorang diri dengan menggunakan pengangkutan awam di

waktu malam, duduk berhampiran pintu keluar, juga ingat jadual

perjalanan termasuk nombor pendaftaran kereta dan maklumat

pemandu.

* Berjalan ke arah jalan yang sibuk dan kawasan yang mempunyai ramai

orang jika merasa ada orang mengekori anda.

(Bersambung Jumaat depan).

QURAN

MANUSIA

Apakah manusia tidak melihat (mengerti), bahawa Kami telah menciptakannya dari air mani? Tetapi lihatlah, dia telah menjadi musuh terang - terangan.

Dibuatnya perumpamaan untuk Kami, dan dilupakannya (asal) kejadiannya. Katanya: Siapa pula yang akan dapat menghidupkan tulang - tulang yang telah hancur luluh.

Katakan: Yang menghidupkannya, ialah yang menjadikannya pertamna kali, dan Dia (Allah) itu Maha Mengetahui segala makhluk. – Yasin: 77 – 79.

HADIS

PENYAKIT

Rasulullah s.a.w. di Tanya: Dapatkah ubat itu menyemnbuhkan sesuatu penyakit? Junjungan bersabda: Allah Maha Suci, ketahuilah bahawa Allah tidak menurunkan sesuatu penyakit di muka bumi ini melainkan Dia menjadikan ubatnya.

- Perawi: Imam Ahmad.

PETUA

Untuk mengekal dan menambahkan kasih sayang suami isteri, setiap kali hendak keluar rumah, seperti pergi bekerja, berpeluklah erat - erat dan suami mencium dahi dan ubun isteri.

Thursday, January 29, 2009

IRAN