Saturday, August 28, 2010

QURAN:

MAKSUD AYAT – AYAT TENTANG JIHAD

Katakan (Rasul Allah Muhammad s.a.w.) Kalau bapa – bapa kalian, anak- anak kalian, saudara – saudara kalian, perempuan – perempuan (isteri) kalian, kaum kerabat kalian, kekayaan yang kalian dapat, perniagaan yang kalian khuatir menanggung rugi dan trempat tinggal (istana, mahkligai, kediaman rasmi, bangglo dan lain) yang kalian sukai; kalau semua itu kalian cintai lebih dari cintakan Allah dan Rasulnya (Muhammad s.a.w.) dan dari jihad (berjuanhg) di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan perintah- Nya (hukuman dengan kebinasaan atau kemusnahan), dan Allah tidak mengurniakan pimpinan kepada kaum (umat) yang jahat. Al Baqarah:24
Dan berjihad (berjuang)lah di jalan Allah (menentang musuh Islam, laksanakan hukum Allah, terima hukum – hukum hudud dan tegakkan negara Islam serta tidak mengiikut telunjuk Yahudi, Amerika, Iggeris dan meeka yang kafir) dengan perjuangan yang sebenarnya (Berani, jujur dan ikhlas, kuat iman dan tidak hipokrit atau munafik). Dia (Allah) kalian, dan ytidak dijadikan kesempitan daolam agama (Islam), seperti kepercayaan bapa kalian Ibrahim (Nabi Ibrahim alaihis salam; datuk kepada umat Yahudi dan lain mengikut isterinya Sara, dan umat Islam, mengikut isteri keduanya, Hajar, puteranya Nabi Ismail alaihis salam dan Rasulul amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam). Dia (Ibrahim) teolah menamakan kalian umat Islam dari dahulu – seperti dalam doanya – al Baqarah: 128 – dan pada waktu (Quran) ini, agar Rasul itu menjadi saksi kepada kalian, dan kalian menjadi saksi kepada umat manusia (pemimpin kepada umat manusia), oleh demikian, tetaplah mengerjakan sembahyang (fardu lima waktu), bayarlah zakat dan berpegang teguhkepada Allah. Dia (Allah) lah Pelindung kalian. Pelindung yang paling baik dan paling utama. – al Mu’minun:78.
Sebab itu janganlah anda (kalian) menurut orang – orang kafir (Yahudi, Keristian, Hindu, Budha, Majusi dan yang tidak mengakui wujud Allah), dan berjihad (berjuang) lah dengannya (Quran) menghadapi mereka dengan betul – betul berjuang. – al Furqan:52
Hai orang – orang yang beriman, janganlah musuh Aku dan mnusuh kalian di ambil menjadi pemnimpin. Kalian unjukkalah kepada mereka kasih saying, sedangkan mereka menyangkal kebenaran (Allah, Muhammad s.a.w., Quran dan agama Islam), dan mereka mengusir Rasul (Muhammad) dan kalian kerana kalian beriman kepada Allah, Penguasa kalian. Kalau kalian pergi berjihad (berjuang) di jalan Aku (Allah) dan mencari keredaan Aku, kalian nyatakan kasiah sayang kalian kepada mereka dengan rahsia, sedangkan Aku (Allah) mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian zahir atau terangkan. Dan siapa di antara kalian yang melakukan itu, sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang betul. –al Muttahanah:1

No comments: